Dato: 16. juni 1838
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 70. Fra Henriette Wulff. Nyssøe903 d 16e Juni 38.

Det var dog egentlig gandske besynderligt godeste Andersen at jeg skulde rejse fra Byen, uden at sige Dem Farvel; Ida sagde mig at De vilde lade Dem see ude hos os, ellers havde jeg sagt adio paa Skrift; men da jeg nu mærker at De udeblev, vil jeg sende Dem et par Linier med min papa, især ifald jeg gaaer lige her fra til Italien Calcutta, China etc bliver det en lang Rejse sans adieu til min gode Andersen. Dog det er lutter Fata Morgana,904 hvad de bortfjærnede sydlige Lande angaae, jeg vender smukt om 14 Dage tilbage til Axelstad og mine kjære Venner, for at tage imod min Vestfarer.905

Her er alt skjøndt, Naturen i sine bedste Søndagsklæder, eller bedre: Sommerklæder, det er mig den kjæreste Tid, naar Frugttræerne blomstrer, Luften er da opfyldt af den meest balsamiske Duft. Jeg har her fra mit Vindue den yndigste Udsigt, over en Park med Svaner i, til Præstøe-Bugten, hvor Bølgerne skylle op paa Stranden med en sagte Susen, som er mig en kjær Lyd. Skjend har jeg faaet af Baronesse Stampe fordi vi ikke har bragt Dem med; indtil jeg fik forklaret at De vil blive i Byen for at glæde Dem ved Storfyrsten906 og da komme her først i July; De vil da være velkommen her; nu har jeg forkyndt Dem her, som De før har gjordt med mig i andre Lande. Jeg er vis paa det vil gefalle Dem paa Nyssøe, her er meget smukt, og man er saa venligen og gjestfrit modtaget, at det er en sand Fornøjelse. Seer De Etatsraad Hornemanns Familie, da fortæl dem, at de længe har været vented herud, der er dog vel ingen syge? Det er Baronessen der har bedet mig sige dette til Dem, hun har i 14 Dage ventet Hornemanns.907 I Gaar Aftes hørte jeg Tyrolerne908 i Wordingborg, det er comisk at det var første Gang, efter [som de] saa ofte har sjunget i Kjøbh: I M[orgen] synge de her, det er meget net.

Endskjøndt jeg endnu havde Lyst at passiare lidt med Dem, maae jeg dog nu sige Farvel, da jeg har flere Breve at skrive, som skal med Fader, der tager til Byen i Morgen tidlig, nu besøger De ham pænt flittigt mens jeg er borte, og lyver ham lidt for; det morer ham dog egentligt.

Seer jeg Brev fra Dem vil det meget glæde mig; De kan give os detaillerede Beskrivelser om de storfyrstelige fêter, der kan læses højt for alle dem her, der ikke seer Noget til de Herligheder, men for at fornøje mig privatim, skal De rigtig sige mig hvordan De selv har det, om De er rask etc etc.

I Dag i Galop, som for Fod hele Livet er jeg come sempre La Sorella.

Efter Ordre aabner jeg Brevet igjen for at bede Dem fra Baronesse Stampe, jo før jo heller at komme herud, maaske med Hornemanns, og om De vilde lade hende vide naar De kom, da hun gjerne paa samme Tid De er her vilde have Ingemanns909 her.

[Udskrift] ST

Hr H: C: Andersen Nyhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost