Dato: 29. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

(Kuvertens udskrift:)

Fru Baronesse

Jonna Stampe født Drevsen

paa Christinelund

ved

Basnæs ved Skjælskjør

Kjære jonna! den 29 December 1866.

Før Aaret slutter maa jeg sende Dig, Din Mand og Børnene en hjerte­lig Hilsen ind i det nye Aar som nu kommer. Det henfarne var for mig rigt og afvexlende; kun de allersidste Dage piinte mig ulideligt, hele otte Dage leed jeg af en voldsom Tandpine, der ikke forundte mig Ro, Nat eller Dag, Venner og Veninder, vare utrættelige i at besøge mig, man Udsigten til at komme paa Landet i Julen blev svagere og svagere. I Løverdag blev Smerten mindre, men endnu Søn­dags vovede jeg ikke at flyve afsted; Mandag Morgen tog jeg mig sammen og vel indpakket naaede jeg opad Dagen Basnæs, hvor om Aftenen Juletræet tændtes og jeg fik mine Presenter,selv fra Hol­steinborg, fra Grevinden / en nydelig Skaal til Nips, den forestiller en Dam, Hanken er en Stork ved Dammen, desuden et Album for 48 Photographier indbundet i russisk Læder. Det er sidste Juul at Luzie Scavenius er hjemme hendes Bryllup bliver mod Sommeren; man vilde derfor at jeg ikke svigtede den sidste Juul; igaar var her stort bal; her var 94 Fremmede, saaledes baron Totts fra Gaunø og med dem General Kaufmann, som jeg kjender fra Paris med sin Frue. Her var Sehested-Juul desværre endnu paa to Krykker, hans Frue, var med; Familien fra Espe & &. Derhen er jeg budt i Morgen, og den anden Januar til Gaunø; jeg tager naturligviis ingen af Stederne, der til er mit Helbred endnu for brydeligt; men jeg sidder heller ikke ene hjemme her paa Gaarden, naar imorgen, Søndag, de Andre kjøre til Espe, kjører jeg over til Holsteinborg hvor jeg i Ro,hos de kjære Mennesker bliver til den / 4 Januar og vender da igjen tilbage til Basnæs for at tilbringe endnu nogle Dage i det nye Aar før jeg reiser til Kjøbenhavn. Mit Hjem der er isandhed ganske hyggeligt; gjennem den store Speil­ruder hvor to fylde et Vindue; har jeg Udsigt over hele Kongens Nytorv, min større Stue er ganske nysselig; Gulvtæpper, Malerier og Blomster give en Slags Comford; jeg beklager at Du ikke fik Tid ved Dit Besøg i Kjøbenhavn at see op til mig; jeg har faaet Besøg af mange Damer og venter endnu af flere elskværdige, høit­staaende. Din Moder er den eneste af Familien, som endnu ikke har naaet op til mig. Det var mig ellers tungt at mine pinefulde Dage netop indtraf da den kjære Fru Neergaard blev begravet, jeg kunde ikke følge hende og jeg var saa forpiint at jeg ikke havde Tanker til at skrive et Par Ord over hende, det har bedrøvet mig og for Folk der ikke vide hvor syg og lidende jeg var, tager det sig ud som jeg var kun lidt taknemlig! - Mine Planer i det nye Aar for saavidt vi Mennesker tør ligge Planer er at jeg flyver i nogle Uger til Paris ved UdstillingsTiden. Jeg skriver imidlertid paa mit Besøg i Portugal, der maaskee kan have nogen Interesse! - Bring Din Mand og Børnene min Hilsen og er andre Familier paa Ny­søe da hils dem Alle der, ligesom ogsaa Frøken Charlotte Raben. Glæder Du mig med Brev da lad mig vide hendes Adresse i Kjøben­havn. Tak for det gamle Aar! Sundhed og godt Humeur i det nye som kommer. - Hjerteligst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus