Dato: 28. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 28 Dec: 1866.

Kjære Fru Henriques!

Aaret er snart endt; saa mange Taknemligheds Erindringer løfte sig i mit Hjerte; hvor rigt og afvexlende har dog 1866 været for mig, og mellem de Kjære som ret have undt mig det vel og bidraget der til, er De og Deres Mand, modtag derfor min Tak og lad mig see De blive mig ligesaa gode i Aarene som komme. Den sidste Uge inde i Byen var rigtignok en Smertens Uge og jeg har Angst for at Tænderne endnu ikke have udraset og har derfor ikke ret Mod paa at tumle mig i Luften. Jeg sov da ikke hele Natten mellem Søndag og Mandag, halv fem var jeg oppe og Klokken 6 af sted. Den var kun lidt over 9 da vi naaede Slagelse, men her smølede det saa længe før Deligensen kom i Fart at det var blevet paa Slaget halv elleve; nu sneglede vi da i næsten tre Timer afsted og jeg fandt i Skjelskjør min egen Vogn fra Basnæs. Den havde Dagen forud været i Slagelse for at hente mig idet man troede at jeg kom med Middags Toget. Juleaften lyste Juletræet, Bordet laae med Presenter, jeg fik en elegant Reise-Fodpose, som jeg dog ikke har Brug for, da jeg allerede har en lignende og de for en Herre mere praktiske Pels-Støvler; jeg fik Frøken Luzies Photographi-Portræt i en smuk Fløiels Ramme, desuden Schillers Buste. Juledag sendtes mig fra Grevinde Holstein et udmærket vel indbundet Album til 48 Portrætter, indbundet i russisk Læder og mit Navn indgravet paa Bindet, desuden et Stykke Nips med en Stork ved Gadekjæret. - I Aften have vi stort Bal, der kommer lidt over 100 Personer; vi ere ogsaa alle budte ud til Baller, langveis borte, f Ex til Espe og til Gaunø; de tage Alle afsted, jeg ikke, det er mig for besværligt og jeg frygter for at faae Tandpine igjen. For nu ikke at sidde alene her paa Basnæs tager jeg i Baldagene til Holsteinborg og vender da igjen tilbage til Basnæs, sao, at der gaaer en 14 Dage før jeg igjen, om Gud vil, er i Kjøbenhavn. Før jeg reiste derfra havde jeg lovet Grevinde Holstein at give deres Tjener som er i Amerika et Par anbefalende Ord til en rig Familie der, Anbefalingen vilde jeg have taget med herud, men min Tandpine i den sidste Uge gav mig Andet at tænke paa, nu har jeg herude skrevet det lille Brev og lægger det her ved, med Bøn til Deres Mand Om han vil oversætte mig det paa Engelsk og sende det samt min Klade snarest til mig her "paa Basnæs ved Skjelskjør", ved den Leilighed faaer jeg maaskee da ogsaa et lille Brev fra Dem. Siig mig da naar er Deres Mands Fødselsdag? om jeg husker ret er det een af de allerførste Dage i Januar, jeg vilde gjerne skrive ham til. Og nu lev vel! Hils Deres Mand, Børnene, Jomfruen, Frøknerne Price, Bloch, Watt, Professor Høedt & & - Dr: Adler & Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 148-51)