Dato: 25. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

565. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 25 December 1866.

Kjære Ven!

Kun et Par Ord, en hjertelig Hilsen i Julen og Tak for det gamle Aar! siig det, fra mig, rundt i Deres huuslige Omgivelse. Jeg kom da afsted igaar Morges; hele Natten laae jeg i en skjør Søvn for at vaagne betids, halv fem var jeg paaklædt, men Vognen indtraf først Klokken 6, da jeg saa var et Stykke oppe i Gaden, opdagede jeg at min Reisetaske, ikke, som jeg troede, var bragt ned i Vognen og maatte altsaa igjen tilbage og i Mørke rave op af Trapperne, det var en Deel besværligt med de store Pelsstøvler om Benene; betids kom jeg dog til Jernbanen og 9 1/4 vare vi allerede paa Slagelse Banegaard, her var kun en lille Fyr til at ordne Alt fra Poststuen og vi maatte da døse her i fem Qvarteer og derpaa snegle afsted næsten tre Timer før vi naaede Skjelskjør, her var Vogn efter mig. Man havde i forgaars sendt samme til Slagelse, i det man troede at jeg kom med Søndags Middags Toget og vilde nu ikke at jeg skulde overnatte der eller tage Extrapost; det var meget betænksomt, men dog kjedeligt at det skete. Iaftes havde vi Juletræ, Familien fra Borreby var her, ellers ingen. Jeg fik en smuk Photographi af Lucie Scavenius, i Fløiels Ramme, en Erindring om den sidste Juul vi ere sammen her paa Basnæs. Fru Scavenius gav mig en lille, elegant Fodpose, som jeg ingen Brug har for. Inat sov jeg første Gang ordenligt i otte Nætter, men der er dog endnu en Luftning af Tandpine tilbage, den kan lægge sig, men ogsaa igjen blæse op i Storm. Paa Fredag er her stort Bal; den anden Januar ere vi Alle indbudte til Gaunø, men jeg tager ikke med. De glæder mig jo med Brev. De sagde at jeg, som hvert Nytaar, skulde faae en Opgivelse af min Formues Omstændighed ved Udgangen af December, det er mig om at gjøre at vide hvor Meget jeg har over 10000 Rdlr, det jeg har derover regner jeg til at kunne, om jeg vil, benytte til at reise for. Hils Deres Kone, Louise, Jonas og Thybergs. Veiret er graat og vaadt, ligesaa i Kjøbenhavn tænker jeg. Gid at nu et godt nyt Aar rulle op for os alle sammen. Hils Theodor!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost