Dato: 12. december 1866
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 12 Dec. 66.

Bedste Herr Professor!

Gode, ædle Menneskers Kjærlighed og Velvillie er dog en af Livets værdifuldeste Bouketter, og derfor glædede mig "gjemt er ikke glemt" saameget, fordi De ikke vilde have skrevet saaledes, hvis De ikke holdt lidt af mig! Noget jeg slet ikke fortjener, men som ligefuldt gjør mig saa lykkelig. – Deres hjertelige Hilsen havde min Holstein bragt mig, men ikke talt om Bogen for at jeg ganske skulde nyde Overraskelsens Glæde; og det gjorde jeg til Gavns! baade Store og Smaa deelte min Glæde. Lille Else der i denne Tid er endnu lidt mere end almindelig zahrt – og derfor pleies og skaanes med Morgenro, er siden Bodild har faaet sit eget lille Jomfrubuur i Gavlen – min Nabo og jeg hører hende (Else) hver Morgen ved Hjelp af Lydmethoden stave sig igjennem "Portnerens Søn" fra Kjælderen op til første Sal, med Pegefinger som Conducteur.

Fru Scavenius besøgte os i Søndags med Grevinde Lilly141. Jeg spurgte hende: "naar tør vi vente vores kjære Professor?" men fik kun et meget ubestemt Svar. Derfor vil jeg kun sige Dem hvorledes mine Planer ere. Paa Torsdag – iovermorgen – om Gud vil at det maa skee – vilde jeg gjerne til Byen med Bodild og kan først komme hjem igjen kort før Juul d. 20de eller 21de. Samtidig begynder min Mands Ferie, der varer til Hellig Tre Konger og efter den Dag agter hele Familien at tage Vinterophold i Kjøbenhavn. Vi vente ingen andre Gjæster denne Juul, end det kjære Besøg De har talt om, da Ulrik Adolff i den Tid ret skulde forberedes til sin Confirmation af Pastor Fenger; ja endog Gouvernante og Lærer have bedet om Permission efter Jule Aften. Vi vente altsaa med Glæde Deres Besøg – men da Tiden ved disse for mig nødvendige Bestemmelser er blevet noget beskaaren, saa passer det Dem maaskee ikke saaledes, og derfor beder jeg Dem kun om det Venskabs Beviis, at De uforbeholdent bestemmer det saaledes som det convenerer Dem bedst. Ikke sandt herpaa tør vi stole .... Naar vi snart sees maa jeg fortælle Dem om Frøken Borups sidste Dage og hendes Hilsen og Tak til Dem! – Alt Kjærligt og Trofast fra mit hele Huus til den elskede Digter-Ven ved

Deres taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus