Dato: 23. oktober 1866
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 October 1866

Hr Professor!

Jeg følte meget godt, at det var meget paatrængende af mig, der var saa lidet bekjendt for Dem, at sende Dem et Brev med en Anmodning, hvorved jeg paa forskellige Maader lagde Beslag paa Deres Tid. Naar De ikke destomindre, Hr Professor med Deres sædvanlige Venlighed er kommet mig imøde, saa maa jeg have Lov til at takke Dem derfor, idet jeg tilføier,a t Photograf Weller meget godt endnu kan gjøre Brug af Deres smukke Anbefaling, for hvilken han igjennem mig bringer Dem sin Tak.

Jeg kan bringe Professoren Hilsener fra min Broder; han bliver endnu i nogen Tid hjemme paa Landet, hvor han gjør et tidligere paabegyndt Arbeide færdigt.

Idet jeg endnu engang takker Professoren, forbliver jeg Deres

meget ærbødige

Nicolai Bøgh

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost