Dato: 18. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 18 October 1866.

Kjære Ven!

Tak for Deres venlige Brev, det satte mig slet ikke i ilde Humeur, som De befrygtede; jeg maa fornuftigviis finde min i hvad der ikke lader sig stille anderledes. Den lille Samling af "udvalgte Digte" kommer altsaa ikke ud før til næste Juul, men jeg har da Tiden for mig til ret at vælge og at inddele; hvad den nye Udgave: Historier og Eventyr, illustreret angaaer, da kan jeg meddele Dem at jeg netop iaftes, samtidig med Brevet fra Dem, fik en meget lang Skrivelse fra Frölich i Paris og det just i Anledning af at jeg havde purret ham, han skriver:

1) Med Hensyn til Billederne til Eventyrene, skal jeg meddele, at Hr Reitzels sidste Brev, (i Vaaren), udtalte, at han kun da vilde udgive et Hefte til Juul, naar jeg leverede ham Billederne til de næste Hefter saaledes at der ei blev for stor Mellemtid fra det første til det næste; min Forespørgsel nu, hvad han kaldte for lang Mellemtid - hvilken vilde blive den passende - er hidtil ei besvaret. Da jeg desuden fra Begyndelsen af har sagt at det først er i Aaret 67, at jeg kan rigtig tage fat paa dette Arbeide, saa har jeg lidt efter lidt, opgivet Tanken at faae første Hefte ud til Julen, og nu er det vel snart for seent? Om De meget ønsker det og strax skriver mig om det, ogsaa om den passende Mellemtid, skal jeg see om det lader sig naae."

Det er Frölichs Ord; flere Billeder veed jeg er aldeles færdige; skriv ham nu snarest til efter at De har taget Deres Bestemmelse. I Slutningen af Brevet er endnu tilføiet:

"Det er sandt, jeg skrev om de Eventyr De vilde skulde stilles istedet for de Historier der faldt ud af Hefterne, fordi de forud vare illustrerede, men Reitzel har intet videre sendt mig hidtil; endnu var det heller ikke nødvendigt, men vil De nu faae fat i dem at de sendes mig!"

Nu skriver De jo til Fröhlich; jeg arbeider flittig paa Erindringerne fra Portugal, frygter imidlertid for at hverken disse eller et nyt Eventyr=Hefte vil være istand til Julen. Skal intet af de tidligere optrykkes?

Hils Deres Frue, Deres Broder, Deres Moder og Søstre. Breve til mig gaae stadigt her til Basnæs ved Skjelskør.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. I Folkecalenderen for 1865 staaer "Folkesangens Fugl", synes De om at see det i første Hefte, da klip de Blade ud og send ham. Der staaer i første Aargang af illustrerede Tidende en Historie "To Brødre" (Ørsted) det kunde ogsaa tages.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 44-45)