Dato: 12. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 12 October 1866

Kjære Ven!

Har De hørt fra Frölich? Hvad bliver der af de nye Eventyr og Historier han leverer Billeder til? Faae vi første Hefte ud til Julen, saaledes som Bestemmelsen var? Jeg har for omtrent 8 Dage siden skrevet ham til og purret; vil De nu gjøre det samme; det er nok paa Tiden! -

Jeg har siden jeg kom herud paa Landet været særdeles flittig; jeg har saa godt som hele Dagen arbeidet, og faaet en Deel bragt paa Papiret; De ønsker helst et ganske nyt Hefte Eventyr og Historier, jeg ønsker det samme, men Stemningen har ikke været der til og sin Stemning maa man følge. Alle Optegnelser paa Reisen til Lissabon og under Opholdet der, har jeg samlet, nedskrevet og beaandet, omtrent Halvdelen har jeg paa Papiret, men hvor snart jeg har det Hele kan jeg ikke sige eller love! I Lissabon begyndte jeg en Historie "Portnerens Søn, den vil udgjøre omtrent to Ark (Eventyr=Papir), kommer jeg betids i Stemning til at nedskrive, om end kun to af de Eventyr der ligger antydet i mine Papirer, da have vi til Julen et nyt Hefte, men heller ikke det kan jeg love, da jeg ikke vil fremtvinge nogen Digtning. Før jeg reiste til Udlandet sagde De mig at De nok til Nytaar ville udgive en lille pyntelig Bog, som de Udgaver vi have af Holst, og i hvilke ogsaa vi har Molbechs og Plougs Digte, altsaa en smuk Julepresent, det skulde være mine: "Udvalgte Digte". De har vel ikke opgivet Tanken? Jeg har seet mine Digte igjennem, de som ere spredte i Blade og Tidskrifter, husker jeg ikke nøiagtig og kan ikke heller her paa Landet søge efter samme, men det vil snart skee naar jeg omtrent den 25de kommer til Byen. See imidlertid paa de her vedlagte Optegnelser der ere løst kastede paa Papiret, men dog altid vil give Dem en Forestilling om hvorledes Digtene kunne ordnes. Deiligt var det at faae et Brev fra Dem; det gaaer til "Basnæs ved Skjelskør". Jeg har det godt; Veiret er smukt; hele Huset er fuldt af Gjester da her imorgen er stor Jagt! Hils Deres Frue, Deres Broder, Søstre og hele Familien paa det hjerteligste

fra Deres særdeles hengivne

H. C. Andersen

E. S. De vedlagte Optegnelser Brev beder jeg Dem at opbevare til mig; Skriv! men skriv kun naar De er i godt Humeur!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 38-39)