Dato: 10. oktober 1866
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

560. Fra Henriette Collin.

10de Octb: 66.

Kjere Andersen

Dersom De havde seet mig i mine Bestræbelser for at finde en Seng efter mit Hoved og Deres Person, havde De været endnu mere overbevist om min Fortræffelighed, eller rettere sagt om min Lyst til at De skal have det godt og sove sødeligt, end De nu er'ndash;Sagen er at man i Norden aldeles ikke forstaae hvad en Seng vil sige og allermindst vide at give den sin rette Størrelse.–Jeg tror nu at have faaet den saa stor som nogen i Danmark men om den er stor nok til den store Andersen, det ville vi faae at see'ndash;Jeg skal en af Dagene med Fru Melchior op i Deres Værelser, hun har Lyst til at see dem.–

De har forlangt et godt humeurs Brev med Nyheder'ndash;kjere Andersen hvor kan De være saa ubillig og stille saadanne Fordringer.–Godt humeur har jeg mellem os sagt ikke og Nyheder veed jeg ingen af'ndash;havde jeg det første kunde jeg dermed lave det Sidste'ndash;men De ønsker sagtens i Sandfærdige Nyheder'ndash;og disse ere i Reglen gamle inden de naae ind i min Afkrog.

Min stakkels Broder som nu i næsten I Aar har været fri for sin ulykkelige Sygdom, har atter havt et Anfald, saa nu er det Haab tilintetgjort, Han er iøvrigt ret flink og resignert som altid under det svære Kors der er lagt paa ham'ndash;Jeg glæder mig meget til »Portnerens Søn« og det forekommer mig uhyre længe siden jeg læste noget af Andersen'ndash;De mener vel at jeg burde læse det Gamle, men dertil er jeg for forvænt'ndash;I Familien er Alt uforandret, dog har de i Rosenvænget den Sorg at Valdemars Kone Pauline, er kommet syg herned og har det temlig daarligt.–

Om Dagmar fortælles og skrives saa meget, men da De er Hofluften langt nærmere end jeg, saa veed De sagtens meget mere end jeg. Alt stemmer deri at hun er sød og ligefrem og da hun til Festforestillingen i Theatret, efter først at have modtaget Russernes begeistrede Hilsen, nikkede op til de danske Matroser som havde faaet Plad[s] i Galleriet, blev man først rigtig henrykt over hende...

God Nat kjere Andersen'ndash;Jonas bringer mig i dette Øieblik en underlig Gjenstand som Indlæg i Brevet'ndash;en Snegl'ndash;det ligner ham!

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost