Dato: 4. august 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

548. Fra E. Collin.

Da jeg af Deres igaar ankomne Brev seer, at De bereder Dem til Hjemreisen, vil jeg skynde mig med at skrive endnu een Gang til Dem.–Vi leve her paa Aalsgaard som sædvanligt, meget tilfredse, skjøndt ikke just saameget i Ro, som jeg kunde ønske for Jettes Skyld. Igaar fik vi Underretning om at Brandt med Kone fra Amsterdam ville besøge os her.– Herfra kan jeg ikke besvare Deres Spørgsmaal om de ankomne Bøger etc.; disse ere strax lagte tilside i Dagligstuen for ikke at blandes med mine egne Bøger; jeg har neppe faaet Alt hvad De har skrevet om, men dette maa forbeholdes en nærmere Revision.

Nu om det tilsendte Digt, da De vil høre min Mening. Min Mening er da først, at det maa gjennemarbeides betydeligt, da det er altfor godt i sit Indre til ikke at faae den bedst mulige Paaklædning. Det er en egen Sag med denne Slags Characteristiker i bunden Stiil og paa samme fortløbende Melodi; det overstiger menneskelige Kræfter at faae Alt som man vilde have det, naar man ikke bruger den Form, som De har benyttet i Deres Vignetter, eller dog en lignende'ndash;jeg kan godt begribe, at De ikke vilde bruge ganske den samme. Hovedsagen i Digtet, nemlig det Træffende i Blomster?Betegnelsen, er udmærket i det Meste; saameget meer træder det frem, naar det habler (det staaer ikke hos Molbech) med en Enkelt, navnlig da med Paludan?Müller (som uheldigviis reduceres til Müller). Mindre væsenligt er det, at nogle ere komne med og Andre ikke, naar man dog ikke kan tage Alle; Aarestrup og L. Bødtcher, foruden Andre som jeg nu ikke husker, ville undres over at være tilsidesatte for Erik Bøgh og Brosbøll; men det maa de finde dem i.–Men naar D e selv ikke er med, hvilket er rigtigt, burde da ikke Overskriften strax betegne dette ved at hedde: Dansk Digter?Bouket, bundet af H. C. Andersen? Det er ikke for at give Dem en Forsmag paa en Dagblads?Kritik at jeg skriver dette, men fordi dette Arbeide interesserer mig, og fordi det bør have en blivende Plads i Litteraturen. At De ikke kan forandre Planen, kan jeg nok begribe, men en Revision kan Digtet nok fortjene, og den vil saaledes formeentlig i de smukke Linier om Hauch vælge et andet Epitheton end »duftfyldt« til en Aster. (Stjerne, ikke Asters).

De maa prise Dem lykkelig, at De i saa urolige Tider som disse har havt et fredeligt Hjem, hvor De uforstyrret kan sysle med Poesien; vi her hjemme have vel ogsaa den ydre Fred, men fuld af Spænding under Begivenhedernes Gang. Denne har nu taget en saadan Retning, at jeg opgiver alle Ønsker og Forhaabninger i politisk Henseende. Men hvilket Virvar i Tydskland! Den samme Nemesis, som har hjulpet Mestertyven, har nu straffet Hælerne.

Dersom De kommer til at gjøre Søreisen nu, er dette jo en heldig Aarstid. Det har jo ogsaa sin Interesse at have pløiet Verdenshavet inden man vender hjem til sine smaa Farvande. Nu lev vel og paa et glædeligt Gjensyn.

Deres

Aalsgaard. 4 August. 1866.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost