Dato: 17. juli 1866
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

546. Fra Henriette og E. Collin.

Kjere Andersen

Jeg kunde fristes til at begynde mit Brev dennegang ligesom sidst, at jeg ikke veed hvad jeg fra min henrivende skjønne Afkrog skal skrive til Dem hvis Tilværelse har en saa forskellig Characteer fra vores.–Vi ere Alle raske, og nyde hver paa sin Maade Livet i Hellebæk'ndash;Edvard, Theodor og Jonas tilbringe det meste af Dage[n] ude ved et Kildeanlæg, som De vist af Omtale kjender og som nu formelig spiller en Rolle herude, Van­det begynder at gøre Vidundere og en døv Skomagersvend som forleden drak deraf, fik strax sin Hørelse!!!–Jeg tænker den kommer til at hedde St Edvards Kilde.–Her vrimler nu af Kjøbenhavnere, mere end jeg ønsker, men det var jo Synd om ikke saamange som mulig kom til at nyde den fortryllende Natur herude.–Louise Lind har i 8te Dage været vor Gjæst, Gotlieb har ogsaa besøgt os i flere Dage, og vi have altid vor Gjæste­seng belagt.–

Hos Juliane har været en Frøken Hallager, Photographinde, som har leiet Striglers Attelier paa Hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv, hun vilde gjerne have610 Professor Andersen som Leier til 2 smukke Værelser paa 3die Sal, og flytter formodentlig ind i August.–Jeg har svaret at De ikke binder Dem til Noget før De kommer hjem og selv kan vælge . . .

Om Politik, veed jeg ikke mere end De og vel neppe saa meget, for hver;

Seier paa Preusernes Side, sukker hele Danmark dybt, og hvordan skal det gaae os naar Preusen skal beherske Europa'ndash;men det skeer vel heller ikke og Frankrigs Keiser hedder vel ikke Napoleon for Intet.–

Dagmars Forlovelse med no 2, er gaaet ganske ubemærket hen, Man har jo længe væntet det; Jeg har hverken hørt ondt eller godt om ham, og det anseer jeg for gode Tegn, var der noget ondt at sige, var det nok kom­met frem.–

Og hermed Lev vel og Gud befalet kjere Andersen'ndash;Saasnart De har lagt en Plan for Deres Hjemreise saa faae vi den vel tilskrevet.

Hellebek 17de Juli

Deres

Jette Collin.

Den lille tiloversblevne Plads skal indeholde min Hilsen, kjære Andersen. Jeg befinder mig inderligt vel i Hellebæk, fjernt fra den larmende Verden og især fra Aviser; jeg læser ikke meer de politiske Efterretninger, Alt gaaer imod mit Haab og mit Ønske; Overmodet og Løgnen har jo Held med sig overalt, Nemesis er forsvundet fra Skuepladsen. Jeg antager, at ogsaa De nyder Deres idylliske Ro. Literatur, Theater og Kunst sove nu aldeles her hjemme; den mellemste, som er forladt af Kranold, skal efter Sigende nu ophjelpes af Etatsraad Linde, som efter lang forgjeves Søgen er blevet fundet. Vor Herre har hidtil befriet os for Cholera, som baade er Nord og Syd for os. Den frygter jeg meer end Krig. Juliette Price har nu efter Ansøgning faaet sin Afsked. Bournonville skriver Kunstner-Bio­graphier til det nye Ussingske biographiske Lexicon. Jeg studerer, corri­gerer og supplerer Molbechs Ordbog. Nu et hjerteligt Lev vel

18/7 66.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost