Dato: 25. juni 1866
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 25 Juni 1866

Kjære Ven!

Tak for Deres sidste rare Brev fra Lissabon, som jeg rigtig har erholdt og som jeg havde besvaret tidligere, ifald jeg ikke havde ventet paa Storken, som igaar Aftes Kl 8½ indfandt sig paa Petershøi med en yndig lille Pige. Saavel min elskede Therese som Barnet befinde sig G.v.l. vel og har min Kones Tanker ofte været hos Dem i den Tid, der er forløbet, siden Deres Brevs Fremkomst. Med Guds Hjælp vil Alt gaae godt, og da Veiret er varmt og fortræffeligt, saa haaber jeg, at min Kone snart kan nyde den deilige Luft i Haven. Kl 5½ var hun endnu i Haven igaar Aftes, saa var det hele skeet paa 3 Timer. Hun er usigelig glad og lykkelig og sender Dem 1000 Hilsener. - Trods Krigen i Tydskland og Italien er alt omtrent ved det Gamle herhjemme. Efter de nye Valg er det sikkert at Forfatningssagen gaaer igjennem, hvilket har foraarsaget megen Tilfredshed overalt i Landet. Kornet staaer fortræffeligt og Udsigten for Høsten udmærket. Gud holde sin Haand over vort / elskede skjønne Fædreland og give os nogen Opreisning for de Lidelser, vi undergik i den sidste Krig. De veed nok, at Kranold har søgt sin Afsked, fordi Ministeriet har forbrugt Besparelser ved Feu eller Særtillæg, og at han ikke trods flere Anmodninger vil blive. Der er altsaa ingen Directeur for Øieblikket. Juliette Price har søgt om sin Afsked, som hun nok faaer. Hun boer i Ordrup og har det ganske godt. Hun bruger Dyrebade, men kan ikke komme til at dandse idet mindste ikke støre Partier. Hun og Sophie lade hilse. Watt blomstrer, see godt ud og har reusseret med sit Blad "Figaro". Carstensen skal være Redacteur af "Pressen" 1 Ugeblad. Fred. Bøgh har taget sin Excamen med 2den Karakter, er tilfreds dermed og vil et Par Maaneder besøge sin Fader i Fyen. Han var forleden hos os med Carl Bloch, der har faaet et prægtigt Atelier, hvor han maler flittigt, for Øieblikket er Osteriscenenen med 3 Italienere i Legemsstørrelse og Niels Ebbesen i overnaturlig Størrelse, sidste Maleri bestilt af Galleriet, første af Moritz Melchior, Gade og Erslev lade hilse. /

Prindsesse Dagmar er blevet forlovet med den russiske Storfyste. Hun reiste igaar med Kongen til Aarhus hvor der holdes Landmandsmøde. Det er saa varmt i dag, at jeg sidder med Sveden trillende ned af mine Kinder, dog vilde jeg strax melde Dem Nyheden med Familiens Forøgelse, da jeg veed, at De tager megen Del i vor Glæde. Melchior med Datter og min Søster ere reiste til Stockholm for at besee Udstillingen . Iaar bliver vi pænt hjemme og leve i Minderne af de behagelige Reiser vi have gjort det sidste Aar. Bille og Kone reiste igaar til Jylland og ville derfra til Stockholm. Mine Børn hilse Dem mange Gange, de har en pæn lille Have med Blomster og Telt. Vor Have er yndig iaaar, vi have en Masse Jordbær, der snart modner, ligeledes andre Frugter samt Kjøkkensager en masse. Velkommen til Petershøi, lad Portugiserne ikke holde Dem for længe, husk paa at Deres Venner ogsaa længes efter Dem herhjemme. Det undrer mig ikke, at De er saa bekjendt, hvorhen De kommer, det Modsatte vilde forundre mig mere. De har nok Lommen fuld af / Nyheder naar De kommer hjem.

Franz Neruda er saare lykkelig med sin Forlovede. Winding og Clara have været paa Møen og haft det fortræffeligt, de ligne nyslaaede 4 Skillinger. Hartmanns ere i Roeskilde. Emil og Frue boe i Ordrup hos Rygaards. Lev nu vel, Kjære Ven og undskyld den slette Skrift, men det er Varmens Skyld. Marstrand er i Roskilde for at male Capellet færdigt. Hils Kong Pedro eller Fernando, samt Deres elskværdige Værtsfolk skjøndt mig ubekjendte. Mange Hilsener fra Venner og Bekjendte samt fra min Kone og Børn og

Deres hengivne

Martin R Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 453-56)