Dato: 11. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Setubal den 11 Juni 1866

Kjære Jonna!

Jette eller Eduard have vel sendt Dig enkelte af mine tidligere Breve, Du veed saaledes om mit Ophold i Frankerige, min Reise gjen­nem Spanien og her til; i Dag maa Du selv have et heelt Brev og jeg haaber at erholde snart en lignende fra Dig. Nu er Skoven hjemme grøn og frisk, nu kommer ogsaa der den varme Sommerdag; hvad Ondt Menneskene selv, med Krigens Ulykker vil kaste ud veed kun Gud. Det er mig underligt at tænke paa al den travle Uro, det Uveir der drager op over Landene medens jeg her nyder i Naturen en forunderlig paradisisk Fred; her i Setubal er om Afte­nen den deiligste Natur. Udenfor min Balkon staaer et slankt stort Palmetræ, under mine Vinduer mylrer det med Blomster, men denne Pragt tager til naar jeg gaaer ned af Terrassen, den lavere liggende Have, der har en Vrimmel af store blomstrende Træer lige fra de ildrøde Granater, til de hvidgraa Passions Blomster der her løbe som et Ukrudt hen over Buske og Træer; stiger jeg endnu een Terrasse ned, da er jeg i en stor Lund med Citroner og Apelsiner, her er een næsten alfor stærk Duft og om Aftenen svæver over dette Mørke lige som et Næt af Ildfluer, dybere nede ligger den lille By og bag den og Bugten, det aabne Ocean, / side 2 lige fra Cap Horn til op under Grønland. Jeg er hos Georg O Neils Broder Carlos gift med en portugisisk født Engelænderinde de havde den Sorg for fem Maaneder siden at miste deres 16 aarige, eneste Datter, en Søn paa 19 Aar lever endnu, det er velsignede Mennesker og Alt tyder paa Rigdom og Komfort. I Fredags kom jeg her fulgt af hele Georgs O Neills Nærmeste nemlig Kone og Sønner; jeg tilbragte hos ham, paa Penieros, en halv Miil udenfor Lissabon, hele fire Uger, men da var det kjøligt, næsten koldt, nu have vi daglig 26 til 30 Grader i Skyggen. Om Aftenen rider jeg med Sønnen til et og andet Kloster, Munkene ere alle jagne bort, de store Bygninger staae forunderligt forladte. Jeg er meget naadigt blevet modtaget af Kong Fernando, der selv viiste mig om i sin smukke tropiske Have; Flere af de første Familier have venligt aabnet mig deres Huus, men jeg er næsten stadigt blevet hjemme da jeg her har nok i Naturen og Menneskene om mig. Det var imidlertid en meget besværlig Reise fra Madrid her til. Jeg maatte reise med Coureren der jager afsted uden hvile, saa at man selv maa have Mad og Drikke med; ved Merida naaede jeg endeligt den portugisiske Jernbane, men jeg maatte i det / Hele fare af sted uden Ophold i to Dage og tre Nætter, altsaa i 60 Timer, det havde jeg forud ikke troet at jeg havde Kræfter til; heldigvis for mig var det koldt, en Kulde som man i mange Aaringer ikke har kjendt paa denne Aarstid, nu vilde det være en umulighed og jeg frygter for at Hjemreisen maa gjøres til søes, ihvor lidt jeg har Mod paa at Gaae ud paa Oceanet, paa hvis Bund Jette Wulff hviler. Man havde i Lissabon ventet at jeg var indtruffet med det franske Dampskib, her laae den Gang 14 Danske Fartøier i Havnen, de havde alle heiset Dane­brog for bringe mig deres danske Hilsen, det rørte mig da jeg hør­te deromt jeg var jo ikke med Skibet. Et Par Skippere fra Fanø har besøgt mig hos O Neills, de fører for en Hamborger, men for­sikkrede paa Dansk, deres danske Sind. Georg O Neill og alle hans Brødre tale Dansk og Svensk, Sønnerne ligesaa; Danebrog veier hvor jeg boer og i Aviserne selv i Setubals lille Avis igaar, staaer om "poete dinamarques." - Naar jeg tager fra Setubal, der maaskee er Dig mere bekjendt under sit engelske navn St: Ubes, tager jeg til det skyggefulde Cintra hvor Jorge O Neill har sin Villa, det maa have været rige Forældre der efterlade sig saa mange vel boende elskværdige Sønner, (med dansk Sind.) /

Hils hjerteligt Din Mand og alle Pigebørnene. Rigmor er nu saa stor og jeg er vis paa, saa hengivne, at hun i Dit Brev skriver mig ogsaa et Par Ord til; jeg har ikke seet hendes Haandskrift siden den Gang som Guirlande om Blyantstregen. Hils Elise, din Svigerfader, Holger, Christian og Din Svigermoder, dersom I til­fældigt mødes. Frøken Charlotte Raben sender jeg en særdeles Hilsen. Jeg haaber at jeg forstaaer hendes fortræffelige Egenskaber, bedre end hun forstaaer mig. Er Din Moder (hos) Dig da hils, li­gesom Frøken Anker. Hjerteligst

H. C. Andersen.

(Brevets udskrift:)

Fru Baronesse

Ionna Stampe

født Drewsen paa

Christinelund

ved

Præstø

Tekst fra: H.C. Andersens Hus