Dato: 1. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel, Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Lissabon den 1ste Juni 1866.

Kjære Ven!

De har endnu ikke hørt fra mig og dog er De saa tidt i min Tanke, De er jo saa mine aandelige Børns Pleiefader; i Dag maa De have et Brev fra mig med saa varmt et Haandtryk som dette kan lægges ind i en Skrivelse; Hilsener til hele Familien og Omgivelse i Huset, da særligt Hr Møller der nok allerede har saa smaat begyndt at læse Correctur paa de nye Oplag. Min hele Reise, paa Besværlighederne nær gjennem Spanien hvor Jernbanen slipper; har isandhed været en heel Festreise; overalt har jeg fundet Venner der kappedes om at gjøre mig Opholdet behageligt. Jeg var nær groet fast i Holland saa godt havde jeg det der, og mine Skrifter synes kjendte og læste, [overstr: vort] som hjemme. I Paris opsøgte jeg naturligviis strax Frøehlich der viiste mig flere nydelige Udkast til de Tegninger han giver Deres nye Udgave af "Eventyr og Historier". Meningen er jo at de udkomme Hefteviis, ligesom tidligere, men de nye Hefter bringe Illustrationer; hvor imidlertid et eller andet / Eventyr allerede er illustreret af Pedersen og derfor optaget i de to Bind der bærer hans Navn, maa det Eventyr naturligviis udelades i det nye Hefte, men derved faae vi Leilighed til at give et af de flere der ere spredte omkring i Folkecalendere og Blade. I det første Hefte, der jo udkommer imod Julen, maa vi saaledes udelade: "Flaskehalsen", der alt findes i "Pedersens" Samling, jeg mener nu at vi da istedet for dette kunde optage f Ex "Sommergjækken" der staaer i en af Folkecalenderne, men Frøhlich maa da have samme betids tilsendt, for at kunne gjøre Billedet. I andet Hefte der er temmeligt tyndt i Arke-Antal, troer jeg kunde optages f Ex "Theepotten" der ogsaa staaer i en Folkekalender og kun fylder eet Blad. Eller foretrækker De at ombytte disse to og sætte "Theepotten" ind i første Hefte og "Sommergjækken" i andet?, - Den bekjendte Boghandler Hetzel talte til mig om at han vilde udgive nogle af mine Skrifter i god fransk Oversættelse, endnu er kun "Improvisatoren" og "Billedbog uden Billeder" nogenlunde godt gjengivet, dette kan jeg ikke sige om Eventyrene, imidlertid ere de temmeligt kjendte, ja "Nattergalen" hører endogsaa til / de meget læste. - Fra Madrid til Lissabon havde jeg en meget besværlig Reise, den varede uafbrudt i to Dage og tre Nætter, ikke havde jeg troet at kunne saaledes holde ud, være paa Farten i hele 60 Timer. Der var en forunderlig Eensomhed, et storartet Øde, hele Strækningen fra Madrid til Portugals Grændse. I den maaneklare Nat foer jeg afsted over Stok og Steen; saasnart man imidlertid ved Badajos kommer ind i Portugal faaer Landet en anden Characteer, Markerne staae frodige med Korn og Træer, Huse og Byer skinne saa pyntelige hvide mellem de grønne Træer. Den 6' Mai, tidligt en Søndag Morgen, naaede jeg Lissabon og tog strax ud paa Landet til min Ven Hr Georg O Neill, hvis Landsted ligger høit og smukt med en stor Udsigt baade til Tajo og Cintra; det danske Flag vaier i Haven, det danske Sprog tales inde i Huset, her er saa hjemligt og godt; om faae Dage tager jeg til Setubal og naar Varmen bliver meget stærk, til Cintra, "det nye Paradiis", som Byron kalder denne Egn. Endnu have vi det koldt, ja Morgen og Aften gaaer jeg endogsaa med Vinterfrakke; dette Veirligt siger man er aldeles usædvanligt, ellers puster / man af Hede; men denne vil komme, pludselig komme, siges der, men jeg har nu ventet paa den i tre Uger. Strax, een af de første Dage efter min Ankomst her, blev jeg modtaget af Kong Fernando, der [overstr: viiste sig] var meget elskværdig og naadig mod mig; selv førte han mig om i sin deilige Have; flere af de første Familier, ligesom ogsaa nogle af de udenlandske Ministre har jeg lært at kjende og de have venligt aabnet mig deres Huus; jeg har gjort Bekjendtskab med et Par af de betydeligste Digtere, saaledes med den betydeligste: Castilho, der fra sit 6te Aar har været blind; han er gift med en dansk talende Dame, hvis Fader Vidal, engang var Consul i Helsingøer, ved hendes Hjælp har Castilho gjengivet paa Portugisisk Digte af Øehlenschlæger, Baggesen og Boye: "Kirkeklokken i Farum" har særligt vundet Bifald. Det vil glæde mig meget om jeg fik et fornøieligt Brev fra Dem, min Adresse er: Monsieur Mrs: Georg O'Neill, Chevalier, consule du Danemarc a Lisbonne.

Jevnlig taler jeg her med danske Skippere, her ere ikke saa faae; og den Dag jeg var ventet her til med det franske Dampskib havde de alle heiset det danske Flag til Hilsen; det rørte mig, som den deiligste Hylding. Nu lev vel! Deres hengivne

H.C. Andersen.

[langs kanten:] NB: De vil see, dette Brev er alene for Dem og Deres. –

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 886-90)