Dato: 20. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

539. Til E. Collin.

Lissabon den 20 Mart [C: 20. Mai] 1866.

Kjære Ven!

Der hengaaer 8 til 9 Dage før et Brev fra Lissabon naaer Kjøbenhavn og om vendt altsaa samme Tid, jeg skrev strax Dagen jeg kom (den 6te) og sendte det afsted Dagen derpaa, jeg er meget begiærlig efter at vide om det har naaet sin Bestemmelse, men jeg kan endnu ikke have Svar før om 3 a fire Dage. Det er lang Tid mellem at skrive og faae Svar. Brødrene O Neill husker saa tydeligt hele den collinske Familie og vide alle For­navne, de spørge om Ingeborg og Louise. Joseph der var noget sentimen­tal som Dreng og sværmede for Frøken Gottschalk, er endnu blød naar han taler om Danmark. Den første Dag loe og græd han veed Alt hvad jeg fortalte; han sagde mig ogsaa at han havde næsten følt en Angst ved at see mig, da saa mange Erindringer og mange sørgelige, saaledes Jette Wulffs og Christians Død, derved vilde stærkt fylde ham. Han husker Dem, kjære Ven, saa tydeligt og beder mig erindre Dem om en Kasket De bar med en kolosal Skygge. Jozé lever et dolce farniente, tager slet ikke Deel i Forretningerne, men lever aldeles indesluttet; i Cintra har han et Landsted med en deilig Park, riig paa Blomster og Springvand, der skal jeg være nogle Dage hos ham naar jeg nu først har besøgt en tredie Broder, jeg ikke kjender og som er bosat i Setubal. Georg O Neill, min Vert, er livsglad og prægtig, har en rar Kone og to prægtige Drenge, der ride, vol­tigere, musicere, tale Dansk, Svensk, Fransk, Engelsk, Tydsk og Portu­gisisk. Han husker i sær Gottlieb, der engang i Skolen tog hans Parti, der da han engang havde pryglet en Dreng som havde fornærmet ham, blev paa Gaden passet paa af den Pryglede og to Andre. »Vil I tre gaae mod Een!« sagde Gottlieb, »skamme I Eder ikke! han prygler godt Een!–« Georg O Neill voltigerer, rider og skyder hver Morgen før han tager ind til Forretninger; de danske Capitainer rose ham meget og jeg troer neppe vi i noget Land har en saa dygtig, saa ægte dansk Consul, som vi her have i Georg O Neill. Han ønsker at eie min Buste i Biscuit, vil De ikke, naar De har læst dette Brev, hos Bing lade kjøbe et Exemplar, ligesaa hos Reitzel, hvem jeg snart skriver til, faae et Exemplar af »Mit Livs Eventyr«, ligesaa den illustrerede Udgave af »Historier«, (ikke Eventyr og Histo­rier) den koster 8 U eller 10 U dernæst et Exemplar af Allens Danmarks Historie, som den unge O Neill gjerne vilde eie! Disse Bøger med Busten, beder jeg Dem faae pakket vel ind og have beredt til, om ikke længe, en Skibskapitain, som Georg O Neill giver det i Comission, indfinder sig i Deres Huus eller sender Bud der hen, med et lille Brev fra mig hvori staaer »Overbringeren modtager Büsten og Bøgerne til Georg O Neill i Lissa­bon«; jeg vilde gjerne at Pakken kom her medens jeg endnu er her. Hvor­længe Opholdet bliver veed jeg endnu ikke, Varmen og Veiret, der bestemmer mit Befindende maa afgjøre det.–Forleden Dag blev jeg fore­stillet for Kongens Fader, Kong Fernando, der meget naadig modtog mig, det stod strax derpaa i Lissabons Hovedavis, hvor allerede strax af efter min Ankomst var et Par venlige Ord om »poeta dinamarques«. Jeg har faaet flere venlige Indbydelser fra adskjellige600 af den høie Adel, saa at jeg slet ikke har fornummet til den Fornemhed, man har sagt var i dette Land, de ere alle mageløst elskværdige og gode mod mig; Ja Kong Fernando førte mig selv om i sin Have og ved Afskeden trykkede han min Haand. Fra den engelske Minister, Lytton, Digteren Bulvers Søn, der engang var i Kjøbenhavn, har jeg ogsaa faaet Indbydelse til Cintra, det Sted Byron besynger som »Foraarets Throne«, »det nye Paradiis«.

Jeg kunde ønske at Deres Svoger Drevsen var her og saae denne Blomsterprakt og tillige hvor dansk Naturen er og frem for alt hvor ægte dansk i Sind og Tanke H[uset]601 O Neill er; Georg erindrer ham godt fra Academiet. Men nu lev vel! hils Deres Kone, Louise etc.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost