Dato: 17. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Lissabon 17 Mai 1866.

Kjære Fru Melchior! Tak for Deres velsignede Brev! jeg fik det i Bordeaux, hvor jeg ret begyndte at blive hjemme og fandt mange deeltagende Venner. Byens Gouverneur var meget opmærksom mod mig, De vil i Bladet "la Gironde" kunne læse hvor deeltagende man omtaler mig, Stykket slutter med: " - Andersen a recu a Bordeaux un chaleureux accueil dans toutes les maisons ou il est allé, et il a partout fait apprecier les qualités de son coeur, égales au moins aux dons brillants de l'intelligence que le ciel lui a departis. Le Genéral Doumas avait gracieusement mis un loge du Grand Theatre a sa disposition. Les Danois habitant Bordeaux ont été flattés des égards prodigués à leur poèt national." - Det urolige Veir var Skyld i at jeg opgav den beqvemme Reise med Dampskib lige til Lissabon, men fortrød det, thi Veiret blev godt de første tre Dage og Reisen over Land var mere besværlig end jeg havde tænkt. Jeg overnattede i St. Sebastian og i Burgos før jeg naaede Madrid, men her følte jeg mig slet ikke hyggelig, og heller ikke denne Gang fandt jeg noget Tilhold hos en eller anden dansk Autoritet; vor Consul var i Paris, dog heldigviis var jeg anbefalet den portugisiske Minister og denne ordnede Alt paa det Bedste. Den hurtigste Reisemaade herfra til Portugal er med Coureren, denne har kun Plads til to Personer, det gaaer over Stok og Steen; Mad og Drikke maa man selv føre med; først ved Badajos, tæt ved den portugisiske Grændse, begynder igjen Jernbanen og man kommer ind i det civiliserede Portugal; det er en stor Overgang, det er som kom man fra den gamle Tid ind i den nye. To Dage og tre Nætter maatte jeg uafbrudt reise for fra Madrid at naae Lissabon; det var Mere end jeg havde tænkt, jeg forstaaer endnu ikke hvor jeg fik de Kræfter fra, men jeg maatte holde ud; eensomt og øde var det i det spanske Land, kun hist og her laae et Huus for Gendarmerne som vogte Veien for Røvere; Ruiner og Hjorder af Faar var den eneste Afvexling. Søndag morgen den 6te Mai naaede jeg Lissabon og kjørte strax ud til O Neills Villa; det var en Glæde, og saa hjerteligt blev jeg modtaget af dem Allesammen! men hvor var jeg træt. Nu har jeg udhvilet og været et Par Gange inde i Lissabon, ja jeg er allerede blevet modtaget af den regjerende Konges Fader, Kong Fernando, der var høist elskværdig og naadig mod mig, selv førte han mig om i sin prægtige Have og ved Afskeden trykkede min Haand med megen Venlighed; jeg glæder mig til at see hans deilige Slot i Cintra; det ligger høit paa Bjergkanten, som en Svalerede og har Udsigt over Oceanet. I Cintra skal jeg boe hos José O Neill, men før dette Besøg, tager een af Sønnerne med mig til Setubal hvor en tredie Broder af Brødrene O Neill boer. Den Dag det franske Dampskib kom og man ventede at jeg var med, havde alle de danske Skibe, 14 i Tallet, heiset Flag for at hilse paa mig. Jeg talte i forgaars med en af Kapitainerne, Nielsen fra Korsøer, som farer for Kjøbmand Kruse. Landstedet hvor jeg boer hedder Penieros, det vil sige "Grantræes-Bjerget", Marken rundt om er ganske dansk, med Korn, Kløver og Gaaseurter; men hen over Gjærder af store Cacter og Aloer, hænge de ildrøde Geranier og de friske Passionsblomster, Nord- og Syd-Naturen omfavner her hinanden og i hvor varm Solen er, saa lufter dog en frisk Brise til os fra Havet. Portugal er et deiligt Land! Naturen rigere og friskere end i Spanien og man siger ogsaa at Folket er godt. Her i Huset tales Portugisisk, Fransk, Dansk, Svensk og Tydsk, her læses, musiseres, øves Gymnastik, man rider og kjører omkring; men jeg maa dog i Middags Timerne allerede holde mig inde for Varmen og føler at Syden forlanger sit dolce far niente. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Børn, bring Block og Billes, med mine mange andre Venner og Veninder, min Hilsen. Siig mig lidt om Udstillingen, jeg hører der har været et Maleri efter min Historie om "Valdemar Daa", hvorledes er det malet og hvilken Situation? Nu er vel De og Deres ude paa "Rolighed"? De besøger vel Deres Broder paa Strandveien, bring ham da vedlagte lille Brev-Blad. - Og spørg Deres Svigerinde hvorfor hun aldrig skriver mig til, det gjorde hun dog i gamle Dage. Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at Keiseren af Mexico har udnævnt mig til Kommandeur af Ordenen "Notre Dame de Guadeloupe", jeg fik Efterretningen i Paris. Nu glæder De mig vel snart med et Brev, dette behøver 8 á 9 Dage hjem, og Deres igjen ligesaa lang Tid her til; det er længe at vente naar man længes!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen /

[Kuvert]&Lisboa 19/5/1866' Fru D. Melchior, født Henriques, Adresse Hr. Grosserer Melchior, 21 Høibro Plads, Copenhague en Danemark

[Påskrevet i Hånden:] 17/5 66.

Tekst fra: Niels Oxenvad