Dato: 2. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den anden April, mod Midnat. [1866]

Kjære Fru Melchior

Hvor De dog er mageløs god og velsignet mod mig, De, Deres Mand, alle Deres, jeg bliver bøiet ned ved al den mageløse Godhed; jeg fik i Dag Deres Brev, jeg fik ikke færre end elleve Breve og dertil en Telegraph-Hilsen fra Collins, Drevsens og Linds; jeg var just ude hos vor Gesandt i Dag og medens jeg var der, kom i to Afdelinger alt det Solskin og Hjertelag hjemme fra. Min første Vesit i dag var forresten hos Maleren Frøhlich der gjør Billeder til mine senere Eventyr og jeg saae glimrende Udkast, eet Hefte vil udkomme til Nytaar. Middagen tilbragte jeg hos vor nye danske Konsul Callong en riig og høist elskværdig Mand, han ønskede at drikke et Glas med mig paa min Fødselsdag, det var en glimrende Dinér og jeg var sammen med flere Landsmænd. Jeg havde gjerne været i den italienske Opera og hørt Patti, som jeg aldrig har hørt og som iaften synger sidste Gang; men Maaltidet drog ud til Klokken 9 og den var over 10 da jeg naaede mit Hotel, der traf jeg hos Portneren en Herre der skrev Brev til mig, en Mand der bragte mig "en Bouquet fra en Dame i Kjøbenhavn", men han havde først i denne Eftermiddag faaet Brevet og altsaa ikke før nu, seent paa Aftenen, kunnet bringe Bouquetten, der vare deilige Tulipaner og Camelier, Stedmoderblomster og unge Syrener. Bouquetten var fra Dem, kjære Fru Melchior, hvor meget Hjertelag og deeltagende Tanke fornam jeg dog. Blomsterne staae duftende foran mig mens jeg skriver dette og maa skrive ihvor træt jeg føler mig. General Kaufmann og den unge Grev Knuth til Knuthenborg have ogsaa venligt erindret min Festdag og været som Gratulanter; igaar drak vor Kronprinds en Skaal med mig for det nye Leveaar. Kronprinds Frederik er meget bemærket og det med Sympati af Pariserne. Jeg kom til Paris for tre Dage siden. Iforgaars lagde jeg mine Kort hos Kronprindsen og strax samme Aften fik jeg fra Grev Knuth, der reiser med ham, et Par venlige Ord, at Prindsen indbød mig, igaar at gjøre en Tour med sig til Væddeløbene i Vincennes, vi foer derud, tre Vogne med fire Heste for hver og Forridere, vi fløi i susende Gallop gjennem Boulevarderne, Folk stode i Række og [overstreget: hilsede paa Prindsen] saae efter Prindsen; da vi saa kom til Væddeløbene, ventede der en Staldmester fra Keiseren som førte Prindsen til den keiserlige Tribune issoleret fra alle de andre, der fik vi da ogsaa Plads og jeg "fattige Peer Eriksen" stod der med paa Høisæde og saae ud over Vrimlen, der var een af de prindsesseklædte Loretter der gav mig et Blik, som var jeg en gammel Guldfugl, værd at fange. Stakkels Barn! Middagen tilbragte jeg hos Kronprindsen, der drak forud min Skaal for den Dag i Dag. Jeg gaar som fra Fest til Fest og dog længes jeg denne Gang forunderligt efter Hjemmet. Jernbanen i Spanien er fuldendt men ikke aabnet, Ingen ved Tiden, denne vil bestemme min videre Reise, syd paa eller hjemad, indtil videre gaae alle Breve til vor Legation i Paris.

Hils Deres fortræffelige Mand, Deres Børn, Venner og Veninder i Familien, og glem heller ikke den kjære dygtige Block. Han er ubetinget den genialeste af alle vore Malere og saaledes omtaler jeg ham overalt jeg kommer og taler om vor Nutids "Dannevirke", Kunst og Videnskab, der skal værne om vor Nationalitet. Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:] Til Fru Melchior fra

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad