Dato: 16. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

524. Til E. Collin.

Leyden den 16 Marts 1866.

Kjære Ven!

I Dag, »i den ellevte Time« som man siger, naar det ikke kan være senere, fik jeg Brev fra Hartmann om det Ankerske Legat; jeg maa strax skrive et Par Ord, men med disse lader jeg dette lille Brev følge med til Dem; min seneste Skrivelse580 om »Holbergs Bleyspiel« har De vel faaet, Bogpakken kommer vist før April med eet eller andet Dampskib. Jeg havde bedet Hartmann spørge Hertz hvem af de Søgende af det Ankerske Legat han stemte for, men min gamle »Gjenganger« Brevskriver, forholder sig hem­melighedsfuld, han synes »sjæledøv« for hver venskabelig Tilnærmelse, dog derfor døer jeg ikke. Fra Hartmann fik jeg forleden hans Musik til Goe­thes Zigeunersang som jeg har givet i dansk Oversættelse; rimeligviis har han ladet Musikhandleren besørge det, men denne har gjort det saa upractisk, faaet en heel Pakke derud af som jeg maatte betale omtrent som: 5 ufrankerede Breve, istedetfor at det havde været en Baggatel var den Smule Musik sendt i Krydsbaand. Jeg har ikke kunnet bare mig for at skrive det til Hartmann, derfor skal De ikke berøre det. I Onsdags For­middag forlod jeg Amsterdam, hvor jeg havde været tre Dage over fire Uger, jeg var ganske blød om Hjertet; Sønnen af Huset og Georg Brandt fulgte mig til Banegaarden og i Leyden blev jeg modtaget af Hr Kneppelhout, der er en god Forfatter og dertil en meget riig Mand, hans Frue er af Adel og meget smuk; jeg boer nydeligt og hver Dag har jeg seet mange Fremmede til Middag, meest Professores her fra Leyden ogsaa høitstaa­ende Embedsmænd fra Haag; den første Middag blev min Skaal udbragt af Hr Kneppelhout, han talede Fransk og jeg takkede paa Engelsk og beklagede at jeg ikke kunde Hollandsk, men derfor valgte det Sprog der laae vort nærmest; da man yttrede Lyst til at høre mig tale naturligt mit Mo­dersmaal takkede jeg ogsaa paa Dansk; Flere forstode det, sagde de, men de kunde ikke tale Sproget. Kneppelhout havde digtet et Eventyr og ladet det trykke, det var skrevet i Anledning af mit Besøg og mig dediceret, det omdeeltes til alle Gjæster. Paa Søndag reiser jeg til Haag, hvorfra jeg alt her har modtaget en Indbydelse for Mandag Middag. De seer at jeg fin­der en sjælden god Modtagelse i Holland, og tilvisse synes det, som om jeg her er een af de meest læste Forfattere fra Udlandet. Hils Deres Kone, Louise Jonas og hele Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost