Dato: 3. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

521. Til Henriette Collin.

Amsterdam den 3 Marts 1866.

Kjære Fru Collin!

Det var deiligt at faae Brev fra Dem! De er mere velsignet og fortræffe­lig end De vist selv veed. Idet jeg skriver til Dem er det ogsaa et Brev til Deres Mand, derom vil De nok enes. Meddelelsen om at min lille Gaase­urt blomstrede fremfor Deres andre Blomster glædede mig, jeg maatte for­tælle det her i Huset som en Begivenhed. Ja jeg er her endnu i Amsterdam, er her i Dag netop tre Uger og bliver hertil næstkommende Løverdag, alt­saa hele fire Uger, men jeg har jo ingen Hast. Fra O Neill har jeg siden Nytaar, da han ventede min Afreise, ikke hørt et Ord; det er nu 14 Dage siden at jeg fra Amsterdam sendte ham Brev at Reisen endelig var paa­begyndt, men da jeg ikke hører fra ham er jeg bange for at Brevet ikke er kommet til ham og jeg har derfor igaar atter sendt en Skrivelse for at erfare om Tilstanden i Landene og om jeg ikke nok mod Sommertid kan prøve Climatet. Jeg husker ikke om jeg har fortalt Dem at Directionen for det store Theater i Amsterdam, har været saa opmærksom at sende mig for hver Aften jeg er her en Balcon Billet og jeg benytter den ogsaa, ja begyn­der at forstaae en Deel af Sproget; det er meest franske Oversættelser, dog ogsaa originale Arbeider saaledes saae jeg fornylig van Lenneps historiske Drama: De Vrouwe van Wardenburg. Øehlenschlægers Hakon Jarl er blevet fortræffeligt oversat af min Oversætter Nieuwenhuis, men der er ikke Tanke om at opføre det. Oversættelsen udkom under Krigen og Ind­tægten, der var betydeligt sendtes til Danmark til de Saarede eller et lignende Brug.

Jeg har kjøbt et Exemplar til Deres Mand, som jeg forærer til hans Samling. Den hollandske Udgave af Holbergs Comedier har jeg søgt om i alle Udsalg af gamle Bøger og endelig fundet et Sted hvor Manden troer at han har paa Loftet et Exemplar, men han forlanger 4 Rdlr om­trent for det; jeg vil nu see om han har det og i hvilken Tilstand det er. Han sagde det var meget sjældent og at alle Exemplarer gik til Danmark.– Fru Brandt forærede mig igaar et Portrætkort af Huset her hvor vi boe; jeg tænkte strax paa Dem at det vilde more Dem ogsaa at have eet og jeg bad derom, Fru Brandt gav det strax med straalende Ansigt og vedføiede de venligste Hilsener. Jeg beboer første Sal, hvor De seer Gardinerne rullede ned. Igaar sad jeg, efter Anmodning, for Byens første Photograph, naar jeg faaer et Billede571 sender jeg det til Deres Mands Samling. I Tirsdags, Georg Brandts Fødselsdag, var hos ham stort Selskab, dog meest for min Skyld. Ten-Kate havde lovet at møde og forelæse paa Hollandsk nogle af mine Eventyr, men han blev syg. A. L. Brandt læste da eet paa hollandsk: fem fra en Ærtebælg. Præsten Scheltema læste paa hollandsk Top­pen og Boldten og den engelske Præst læste paa Engelsk: Historien om en Moder. Jeg læste paa Dansk, det fandt jeg rigtigst, et lille Eventyr, men de Fleste forstode det ikke.–Af Aviserne seer jeg at man venter mit Besøg i Leyden. Derhen reiser jeg vist nok i Dag 8te Dage og boer hos van Kneppelhout, jeg tænker to, høiest tre Dage, reiser saa til Haag. Jeg tænker at vor Gesandt Bille-Brahe er i Haag og ikke i Brüssel, vil De da lade alle de Breve som efter den 10de Marts sendes hjemme fra, indtil videre gaae til: Den danske Legation i Haag. Det vilde være overraskende smukt om Theodor i et af de kommende Brev[e] lagde et Par Ord til mig; hils ham og bed ham at bringe min Hilsen til Etatsraad Kranold, med Tilføiende, at Etatsraaden snart vil modtage Brev fra mig. Paa Theatret beder jeg ham hilse Scharff, Fredstrups, og Hultmann. Endnu kan jeg ikke klage over572 at man ikke glæder mig med Breve hjemme fra, jeg har allerede faaet en Deel, de to længste var fra Fru Melchior og fra Grevinde Frijs. Hun mælder mig at vor Kronprinds reiser den 8 Marts fra Kjøbenhavn og bli­ver nogle Maaneder i Paris, der glæder jeg mig til at see ham. Med Fru Drevsen haaber jeg at det nu er bedre, at den slemme Byld ikke drager onde Følger efter sig; hils hende kjærligt! jeg lægger ved dette Brev et Par Ord til Louise Lind og til Gade, vil De ikke nok sørge for at disse komme snarest til Vedkommende. Begjærlig er jeg efter at vide om den japanske Reise, og om Udfaldet af Examen for Jonas. Tænker Viggo paa at reise sydpaa, han talte engang derom. Naar holder Edgar Bryllup og hvilke Planer er der med Helga og Carl Price, skulle de kunne gifte sig endnu? Jeg har faaet en Deel hollandske Bøger fra Forfatterne selv, ja den episko­pale Præst har sendt mig baade Evangelie- og Psalmebog, alle disse tillige med hvad jeg har og mueligt faaer til Deres Mand, vil jeg før min Afreise give Hr A. L. Brandt at sende hjem med Skibsleilighed, jeg sender dem til Deres Mand, han kan da aabne Pakken og finde hvad jeg har betegnet til ham. Hver Aften er her Selskab eller jeg maa ud i lignende, kommer altid573 til Ro før efter 12 det trætter mig en Deel og jeg er næsten altid søvnig naar jeg 1/2 9 om Morgenen kommer til Kaffebordet; jeg har i den sidste Tid ondt i Tandstumperne og de bramsenske Tænder genere mig en Deel; Veiret er nu igjen blevet smukt, Solen skinner, og er ganske varm, men det fryser dog lidt om Natten. »Dagbladet« og »Fædrelandet« faae vi hver Dag saa at jeg saa temmeligt kan følge med Daglivet hjemme. Hr og Fru Brandt, ligesom ogsaa Sønnen, takke for de venlige Hilsener. Paa Tirs­dag gjør den danske Consul Woldsen Selskab for mig. I Avisen fra Leyden har staaet en særdeles rosende Artikkel over mig, og hvor kjendt og afholdt jeg er i Holland; at det var saa naturligt at man ved mit første Besøg saa glade modtog mig og at jeg ligesaa bliver det nu. Lad mig snart høre fra Hjemmet. Hils Jonas og Louise, samt hele Søndagens Kaffe Selskab fra

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen