Dato: 24. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Amsterdam 24 Februar 1866.

Kjære Fru Henriques! Tak for Brevet fra Dem og Deres Mand, jeg fik det igaar og skriver strax igjen et Brev til Dem begge; om det stiles til den Ene eller den Anden er jo Eet, hver kan sige: jeg og min Halvpart fik Brev fra Andersen. Jeg er da i Amsterdam endnu og man er saa elskværdig at man ikke vil slippe mig, saa at jeg vistnok bliver her en halv Snees Dage endnu, det har heller ikke Hast med Reisen, det er nu blevet koldt; jeg har et hyggeligt, ja velhavende Hjem og i det store Theater, ligesom i Kjøbenhavn, min Friplads hver Aften; Directionen har af sig selv, været saa opmærksom at indbyde mig og jeg begynder allerede at forstaae en Deel af det hollandske Sprog, her er ganske god Komedie, storartet Opera, jeg hørte nys "Africanerinden", men Balletten er ringe. Det synes imidlertid som om de sceniske Kunstnere vare tilsidesatte, de komme ikke i Familier, Noget som jeg ikke billiger. Men jeg maa fortælle Dem om Reisen her til fra Celle over Hanover, hvorfra De fik mit sidste Brev. Der skiltes jeg fra Carstensen og hans Ledsager og kom nu i et regnfuldt stormende Veir til den hollandske Grænse. Vinden blæste alle Løgter ud i Banevognen, jeg sad i Bælgmørke, det var uhyggelig. Paa Veien til Arnheim sad hos mig en decoreret Herre, han spurgte fra hvilket Land jeg kom og da jeg svarede: Danmark, sagde han: "Andersen fra Danmark er ventet i Amsterdam, der træffer De en Landsmand!" Det var mig som en Velkomst. I Utrecht blev jeg særdeles venligt modtaget af Fru og Hr. van Herverden; jeg var saaheldig at indtræffe før Storken; jeg spiste en Middag hos Herverden og næste Dag var jeg hos min hollandske Oversætter Niewenhuis, hvis Kone er dansk. I Bogladerne saae jeg mit Portræt og flere af mine Bøger. Da jeg naaede Amsterdam, vare Brødrene Brandt med deres Vogn paa Banegaarden og modtoge mig; jeg boer hos den ældste af Brødrene, De har jo min Adresse? Dagligt komme bosiddende danske og besøge mig; her har været stort Selskab for min Skyld og forleden var jeg en Middag og Aften i Familiekreds, hvor Digteren Ten-Kate, for Øieblikket den betydeligste i Holland, var indbudt. Midt paa det dækkede Bord stod en stor Kage, ganske besat med Storke, de vide at Storken er min udkaarne Fugl; midt paa Kagen staaer Fortuna, hun holdt i den ene Haand det danske Flag med mit Navn _g i den anden Haand det hollandske med Ten-Kates. Jeg - læste et Par af mine Eventyr paa dansk og efter hvert læste Ten-Kate det samme paa hollandsk, af ham selv ganske udmærket. oversat paa Hollandsk. Hans nyeste originale Digt er "Skabelsen", han læser det op i de fleste større Byer i Holland og har iaar allerede fortjent derved 10000 Gulden, nu bygger man et Huus til ham, som foræres ham. - Komponisten Verhulst, den betydeligste i Landet, er en stor Beundrer af Gade, derfor er dennes Musik ofte hørt i Amsterdam og Haag. I Januar har været to Concerter og i hver hørtes Musik af Gade: "1m Hochland" og "Hamiets Ouverturen", igaar var igjen stor Musikforenings Concert, Selskabet Felix Meritis, jeg var indbudt og Verhulst gav i den Anledning et Arbeide af Gade: Sinfonie No 1 Op. 5, den vandt meget Bifald, desuden gaves Beethovens Ouverture til Egmont, en Frøken Ubrecht fra Hanover sang smukt "Frau Nachtigal" og en ung Violinspiller Wilhelmy lod sig høre. Vil De fortælle Gades dette og sende ham Hilsener fra Verhulst. Verhulst mener at kjende alle Gades Værker, men kjender ikke Agnetes Sang med Havfruen, er den ikke udkommet ogsaa med tydsk Text? Hils nu kjærligt alle Børnene og Jomfruen i Huset; hils paa det varmeste og ærbødigst, Søstrene Price: det er deiligt at Juliette er naaet saa vidt som hun er! hvor man, just i Amsterdam, ved at see en Ballet, kommer til at vurdere hendes yndige Dands og bøier sig for Bournonvilles Geni, lad ham vide det! jeg saae nyligt Balletten: "Daadyret i Skoven", det som virkede meest var en Dands af unge Piger i forgyldte Trichot, de skulde nok forestille Guldfiske. Skuespillet staaer langt høiere og Operaen har udmærkede Stemmer. Deres Mand glæder mig jo, om ikke længe, med Brev, og De føier et Par Ord til? Hils Billes, Melchiors, Høedt, Bøgh, og hver som med venligt Sind har mig en Smule i Tanke. Vedlagte lille Brev til Hartmann, sender De ham jo snart. Dem og Deres Mand min hjerteligste Tak og Hilsen.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 126-29)