Dato: 17. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Amsterdam den 17 Februar 1866

Kjære Ven.

De sidste Dage jeg var i Kjøbenhavn fik jeg Dem ikke at see; det var ret kjedeligt; min Tid var saa optaget at jeg ikke kunde søge Dem og jeg fik saaledes heller ikke de Optegnelser De lovede mig for Paris, og mellem disse Sangerinden Nielsens Adresse. Jeg er nu i Amsterdam, boer hos en velhavende, vel anseet og høist elskværdig Landsmand, der har det rigt og hyggeligt og jeg har den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjest; at boe saaledes og have det saaledes, er en Lykke og den er, forunderligt nok, tidt forundt mig. Af Alt hvad jeg endnu har seet i Amsterdam, er det den zoologiske Have, som meest har interesseret mig, den er vistnok den betydeligste i Europa. De to Niilheste have for en fjorten Dage siden faaet en Unge, der strax blev taget fra Forældrene, som ellers vilde have dræbt den; Ungen er allerede større end en stor Fedekalv, har sit eget Huus med et dybt Vand-Basin. Den kom frem og saae med onde Øine frem for sig, men viiste sig næsten kjælen mod dens Opvarter. Det var en smuk Solskinsdag, ude i Haven stode Træerne i Knop og de gule Crocus blomstrede; men nu have vi igjen Regn og stormfuldt Veir; dette har fulgt mig paa hele Reisen og just ved den hollandske Grændse fornam jeg det i al sin Magt; det stormede saaledes om Aftenen at Løgterne blæste ud i Vognen, jeg sad i Bælgmørke, mens Regnen strømmede ned. Hollands betydeligste Componist Verhulst, hvis Bekjendtskab jeg har gjort for flere Aar siden i Rom, lever her i Amsterdam, han er en stor Beundrer af vor Landsmand Gade; dennes Compositioner ere saaledes ofte hørte og meget afholdte her i Landet; ved hver af de to sidste Concerter i denne Maaned er givet Musik af Gade, saaledes Høilands Compositionen og Hamlets Overturen. Paa Fredag i næste Uge er igjen Concert. Verhulst indbød mig at komme, han vilde da give, endnu et Musik-Stykke af Gade, glæde mig ved her at høre et Arbeide af min berømte Landsmand. En Elev af Verhulst har igaar fra Rotterdam sendt mig i Musik: "Hilsen i Holland". Een af Landets betydeligste Digtere, Forfatteren til "Ahasverus", Ten-Kate, har fuldendt et større Digt: "Skabelsen", han læser det for i flere af de hollandske Byer, saaledes læste han det i Utrecht medens jeg nylig var der, det omtales med stor Roes. Den gamle Digter van Lenep, der viser mig megen Venlighed, har snart fuldendt sidste Deel af sin nyeste Roman, hvis første Dele alt ere udkomne. Mine Skrifter ere meget kjendte i Holland, jeg finder den hjerteligste Modtagelse og er i et lykkeligt velsignet Hjem; glæder De mig her med Brev da er Adressen: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Haidenstraat, Amsterdam. Hils vore fælles Venner!

hjerteligt H.C. Andersen.

[I marginen s. 3. og 2:] N B: Næste Gang et længere Brev, dette er kun et venlig Haandtryk for Dem alene! Hils Henriques, Bille, Edgar Collin, Lose etc.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Robert Watt 1865-1874, I-II

Amsterdam den 17 Februar 1866

Kjære Ven.

De sidste Dage jeg var i Kjøbenhavn fik jeg Dem ikke at see; det var ret kjedeligt; min Tid var saa optaget at jeg ikke kunde søge Dem og jeg fik saaledes heller ikke de Optegnelser De lovede mig for Paris, og mellem disse Sangerinden Nielsens Adresse. Jeg er nu i Amsterdam, boer hos en velhavende, vel anseet og høist elskværdig Landsmand, der har det rigt og hyggeligt og jeg har den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjest; at boe saaledes og have det saaledes, er en Lykke og den er, forunderligt nok, tidt forundt mig. Af Alt hvad jeg endnu har seet i Amsterdam, er det den zoologiske Have, som meest har interesseret mig, den [hører vistnok til rettet til:] er vistnok den betydeligste i Europa. De to Niilheste have for en fjorten Dage siden faaet en Unge, der strax blev taget fra Forældrene, som ellers vilde / have dræbt den; Ungen er allerede større end en stor Fedekalv, har sit eget Huus med et dybt Vand-Basin. Den kom frem og saae med [overstr: skulen] onde Øine frem for sig, men viiste sig næsten kjælen [overstr: og bekjendt] mod dens Opvarter. Det var en smuk Solskinsdag, [overstr: jeg var her] ude i Haven stode Træerne i Knop og de gule Crocus blomstrede; men nu have vi igjen Regn og stormfuldt Veir; dette [overstr: Veir] har fulgt mig paa hele Reisen og just [overstr: her paa] ved den hollandske Grændse fornam jeg det i al sin Magt; det stormede saaledes om Aftenen at Løgterne blæste ud i Vognen, jeg sad i Bælgmørke, mens Regnen strømmede ned. Hollands betydeligste Componist Verhulst, hvis Bekjendtskab jeg har gjort for flere Aar siden i Rom, lever her i Amsterdam, han er en stor Beundrer af vor Landsmand [overstr: Niels] Gade; dennes Compositioner ere saaledes ofte hørte og meget afholdte her i Landet; ved hver af de to sidste Concerter i denne Maaned er [overstr: opført] givet Musik af Gade, saaledes Høilands Compositionen og Hamlets Overturen. Paa Fredag i næste Uge, er / igjen Concert [overstr: og] Verhulst indbød mig at komme, han vilde da give, [overstr: et] endnu et Musik-Stykke af Gade, [overstr: for at] glæde mig ved her at høre et Arbeide af min berømte Landsmand. En Elev af Verhulst har igaar fra Rotterdam sendt mig [et Musikstykke rettet til:] i Musik: "Hilsen i Holland". Een af [Hollands rettet til:] Landets betydeligste Digtere, Forfatteren til "Ahasverus", Ten-Kate, har fuldendt et større Digt: "Skabelsen", han læser det for i flere af de hollandske Byer, saaledes læste han det i Utrecht medens jeg nylig var der, det omtales med stor Roes. Den gamle Digter van Lenep, der viser mig megen Venlighed, har snart fuldendt sidste Deel af sin nyeste Roman, hvis første Dele alt ere udkomne. Mine Skrifter ere meget kjendte i Holland, jeg finder den hjerteligste Modtagelse og er i et lykkeligt velsignet Hjem; glæder De mig her med Brev da er Adressen: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Haidenstraat, Amsterdam. Hils vore fælles Venner!

hjerteligt H.C. Andersen.

[I marginen s. 3. og 2:] N B: Næste Gang et længere Brev, dette er kun et venlig Haandtryk for Dem alene!

Hils Henriques, Bille, Edgar Collin, Lose etc.

[Udskr: Til Hr. Robert Watt

Nørrevold

Kjøbenhavn

(anbefales!)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 15-18)