Dato: 14. februar 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

518. Fra E. Collin.

14 Febr. 1866.

Om jeg end ikke kan sige, at vi vare urolige over saalænge ikke at høre noget fra Dem, begyndte vi dog at smaasnakke om det Forunderlige deri, indtil vi igaar beroligedes ved den indlagte lille Notits i Dagbladet, hvoraf vi saae at De havde naaet Utrecht. Men saa kom idag Deres Brev; jeg seer deraf at De har skrevet til Drewsens, men disse have ikke ladet os vide noget derom.

Commissionen til Scharff skal jeg besørge. Brevet fra Hamborg fik jeg. Jeg venter altsaa ikke noget fra Reitzel. Om Casinosagen vil neppe nogen henvende sig til mig. Jeg skal nok snakke med Rodemesteren; men Spørgsmaalet maa jo afhænge af hvormeget af Aaret 1866 De tilbringer i Kjøbenhavn.

Den hollandske Bog: H. C. A. zijn leven vertelt m. Kobb. vilde jeg nok have; den hører dog til Anderseniana. Naar De siger det til Hr. Brandt, skaffer han den vel nok. Maaskee De kan opspore meer af den Slags. Denne Knappelhaut kunde De dog spørge, om der er Nogen i Leyden, jeg kunde sætte mig i Forbindelse med for at faae hvad jeg savner af Hollandske Oversættelser af Holberg; jeg vilde gjerne, hvis f. Ex. Bibliotheket ønskede det, i Stedet for Penge sende sjeldne Skrifter herfra. Dette selvfølgelig kun hvis De kommer til at boe sammen med Manden.

Drikkepengesagen har jeg allerede forhandlet med Vedkommende. S. befandt sig i samme Forlegenhed som De af Uvished om hvad der var det Passende. Han var der i sex Uger; i Mellemtiden indtraf Julen og da gav han til Tjeneren 20 Gylden til Fordeling; han besørgede det rigtigt, thi de kom Alle og takkede. Fruen fik det at vide af dem og sagde til S. at han fordærvede Folkene. Efter hendes udtrykkelige Anmodning gav han intet da han reiste. Holland er et slemt Land med Drikkepenge; man giver ogsaa der 1 Gylden til Tjeneren, naar man er til Middag. Det forekommer mig, at De herefter passende kunde give f. Ex. 12 Gylden naar De reiser; (der ere jo mange Piger), og at De'ndash;hvis det ikke er den samme Tjener som i S.s Tid kan lægge dem paa Bordet i et Papiir med Udskrift: til Deling mellem Tjenestefolkene; naar Tjeneren har baaret Tøiet ned til Deres Afreise-Vogn, kan De give ham et Nik og sige: »Der ligger noget til Dem paa mit Bord«.

Jonas er nu paa det Nærmeste færdig med sin Afhandling, det vil nu snart vise sig, hvorledes det spænder af. Han er jo noget spændt paa Udfaldet af Budgetdiscussionerne; ved den store Sparsommeligheds?Tendens er det jo let muligt at intet Skib kommer afsted. Det vil jo unægtelig være haardt for ham, da hans Sag jo ellers var afgjort. Men kommer han afsted, vilde jeg jo gjærne saavidt muligt sikkre ham nogen Bistand paa de fjærne Steder, især i Japan, hvor vi jo endnu ikke have nogen Forbindelser. De kunde derfor spørge Brandt om det er ham bekjendt, at der dersteds er en hollandsk Consul eller Kjøbmand, til hvem man kunde anbefale min Søn, og om saadant burde skee ad privat Vei gjennem et Handelshuus, eller om jeg skulde søge det ad diplomatisk Vei gjennem den Hollandske Regjering. Det sidste har jeg ikke Lyst til, da jeg ingen Tillid har dertil. Hollands herværende Minister?Resident Rochusen kjender jeg godt; mon han skulde selv have nogen Indflydelse, eller mulig gjennem sin Fader.

Herom giver Brandt mig nok et godt Raad enten directe eller ved Dem.

Fru Fenger har iaftes faaet en Søn. Idag skal jeg spise hos Emil, und zwar Flensborger?Østers; det kan Amsterdam dog ikke byde Dem.

Og hermed Lev vel. Hilsener fra Alle. Bring mig i Erindring hos Deres

Vært og Værtinde.

Deres

sluttet 15/2 66

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost