Dato: 11. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

517. Til E. Collin.

Amsterdam den ellevte Februar 1866.

Kjære Ven!

Igaar Eftermiddags kom jeg her til og blev paa Banegaarden modtaget af Brødrene Brandt; det synes et velhavende Huus og Fruen har noget sær­deles tækkeligt, velsignet i sin Personlighed; jeg blev af dem Alle meget hjerteligt modtaget og indqvarteret; paa mit Bord laae Brev fra Dem, som De jo har skrevet tre Timer kun efter min Bortreise. Inderlig Tak for Deres Tanke og Hjertelag. Fra Hamborg har jeg skrevet Dem til, det Brev har De vel faaet? Senere har jeg fra Utrecht567 sendt Brev til Etatsraad Drevsen, naturligviis med Hilsener til Familien. Har De hørt Noget deraf, da vil De vide at jeg blev et Døgn i Celle, sammen med to unge Landsmænd, Carstensen og Holmblad; vi saae Caroline Mathildes Grav og hendes Bil­led paa Slottet; vi skiltes omtrent ved Bückeborg, de to gik til Cöln og Pa­ris, jeg til Holland. Fra den preusiske568 By Rheine er netop i de sidste Dage Jernbanen aabnet til ind i Holland; jeg tog denne Vei, men i hvilket Veir! Regnen skyllede ned, Mark og Mose vare som en Sø, Stormen hylede og blæste alle Løgtene ud i Banetoget; det var ganske uhyggeligt at sidde i de bælmørke Vogne og fare afsted under den Storm og dette Regnskyl. I Rheine maatte jeg tilfods vade fra Banegaarden ind i Byen og det bedste, eller eneste, Hotel der, var meget ringe. Næste Morgen vendte jeg igjen til Banegaarden hvor jeg maatte vente paa Toget der skulde komme; jeg maatte vente til to om Eftermiddagen, foer da til Arnheim i Holland og strax med andet Tog til Utrecht. I Vognen hos mig sad en decoreret Hol­lænder, han spurgte mig fra hvilket Land jeg kom og da jeg svarede »fra Danmark!« sagde han: »Andersen fra Danmark er ventet i Amsterdam?« Hvor veed De det! spurgte jeg, og han svarede »det staaer i Aviserne!« Det var saaledes allerede en Slags Modtagelse i Holland. I Utrecht blevjeg to Dage, hvor jeg tilbragte den første Dag hos Professor Herwerden, der er gift med en dansk Dame; jeg traf Ægteparret i Sommer hos Melchiors; Dagen derpaa var jeg til Middag hos Oversætteren af mine Eventyr og Romaner, Hr. Niewenhuis, hvis Fader Nygaard var dansk; han og hans Frue tale dansk, Sønnen er Officeer i Kjøbenhavn og forlovet med en fyensk Præstedatter. I Utrecht saae jeg mit Portræt i Vinduet og i en hol­landsk Bog H. C. Andersen zijn Leven vertelt, sees et Billed der viser hvor­ledes jeg dandser for Madam Schal; hun er aftegnet som en stor stadselig slank Dame, jeg en lille fiin Dreng. Igaar, som sagt, kom jeg da her til Am­sterdam, og fandt foruden Deres Brev endnu eet fra den hollandske Forfat­ter Kneppelhaut der beder mig boe hos sig de Dage jeg bliver i Leiden. De spørger mig om De hos Reitzel har Penge at hæve for de nye Oplag af de to Romaner, jeg troer nei, thi Bøgerne komme først ud ved Juletid, men Trykningen begynder strax, efterdi Hr Møller, bedst kan læse Correctur i de lyse Dage. Da vi nu taler om Penge maa jeg da give et Par Bemærk­ninger, De veed at Kassereren i Casino gjorte mig opmærksom paa at han havde taget feil og udbetalt 40 Rdlr for Meget i Honorar, efter de Afteners Forestillinger Stykket »Paa Langebro« er givet; skulde der tales til Dem om denne Sag, da mener jeg, at man tager denne Tilbagebetalning naar Stykket igjen opføres, jeg har, om jeg husker ret, at modtage Honorar af de 25 første Forestillinger og Stykket er nok ikke gaaet uden en halv Snees Gange, saaledes kan det ordnes, ikke anderledes. Skulde Rodeme­steren komme for at hæve Indtægtsskat, da tillader jeg mig at gjøre Dem opmærksom paa, at da jeg, med Jonas, var [i] Spanien, havde jeg tilbragt en fire Maaneder569 i Hjemmet, meest paa Landet, forresten i Hotel, disse Ophold med Reisen udgjorte et heelt Aar og Rodemesteren sagde at jeg da Intet havde at betale, eftersom jeg ikke havde beholdt Værelse med mine Møbler og Bøger, men hensat disse hos gode Venner og jeg blev virkelig fri for at betale, medens De, kjære Ven, maatte give Deres Skat, da Deres Huusleilighed stod. Nu bliver det iaar nok, som det var med mig hiint Aar. Jeg forlod min faste Bopael hos Madam Anholm i Begyndelsen af September 1865, reiste til Sverrig, boede i d'Angleterre og var paa Landet indtil jeg fra Hotellet reiste ud paa nuværende Reise den 31 Januar 1866, det vil altsaa vise sig efter hvor længe mit Ophold bliver i Udlandet, om jeg har noget at betale. Vil De skaffe mig at vide hos H. Scharling hvor­ledes han her i Brandts Huus har givet Drikkepenge; ikke hvormange, men hvorledes han har fordeelt disse; om Pige og Tjener fik, hver for sig, eller om det Hele lægges i Stuen ved Afreisen. I Dag skulde Deres Kone egenligt have modtaget Brev, men da der var saa meget at spørge om og forklare, kommer det til Dem, hun læser det vel; og min Hilsen kommer til hende, Louise, Jonas og hele Familien. Den 20de er det Scharffs Fød­selsdag, han pleier altid paa min Festdag at sende mig en Present og derfor maa han have een igjen; jeg vil bede Dem at lade kjøbe, paa min Reg­ning, min Buste i Biscuit, den faaes hos Bing og koster 4 Rdlr; maa den paa Fødselsdagen, om Morgenen sendes ham som Hilsen fra mig. Nu lev vel! Tak for Deres Troskab i Venskab. Gud glæde og velsigne Dem.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Hils Theodor!–Brødrene Brandt og Husets Frue hilse Dem og Deres Kone.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost