Dato: 8. februar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Februar 1866.[dvs. 1867]

Kjære Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Deres Naades venlig Brev til mig, nu have vi da kun en Ugestid til at De og Frøken Luzia indtræffe her i Byen; Jeg glæder mig meget derover og haaber at De begge en Dag ville hædre mig med et Besøg; forleden var Grevinde Holstein med Bodil, Elisabeth og Christian-Christoph; hun syntes jeg havde det hyggeligt og ret digterisk, uagtet det var et slemt graat Veir, uden al Sollys, hun saae her op. Med Block har jeg talt om Frøken Luzias Portræt, han har uendeligt meget at bestille, det ene Arbeide bestilles efter den andet, Dronningens Billede er snart færdigt og meget smukt, nu begynder han i én af de første Dage paa Kongens Billede. Jeg vil sa gjerne at Bloch skal male Frøken Luzia, at Deres Naade kan faae et rigtig godt og kunstnerisk Arbeide, han har seet hendes Portræt hos mig og har ogsaa stor Lyst at bringe det paa Lærredet, naar der kun bliver Tid; derom vil han nu senere tale med Deres Naade, naar De en Dag seer hans Arbeider. Prisen han forlanger for et stort Portræt, jeg troer Knæstykke, er 400 Rdlr.

Om en Uges Tid er de jo i Byen? Jeg er endnu forkjølet og vistnok har hvert tredje Menneske lidt deraf; imidlertid gaaer jeg dog ud, i Theatret, og til Middag; i forgaars var jeg hos Groserer Melchiors sammen med Grev Moltke-Hvitfeldt, der var i høi Grad elskværdig og talte fortræffeligt. Det var et Herre-Selskab, Melchior havde for Capitain Hammer, der nu reiser optil Island i Fiskeri-Selskabets Interesse. Alle Deeltagerne næsten, det vil sige, de raadende, vare tilstede. Jeg udbragte en Skaal som syntes at blive vel optaget. Grev Moltke har været saa venlig at besøge mig og var ogsaa tilfreds med Leiligheden. Forleden besøgte Deres Svigerinde med sine Børn Blochs Malerstue, han fortalte mig det og havde troet at det var Deres Naade fra Basnæs. Man taler om at her i Marts-April vil blive givet italiensk Opera, det var jo ganske interessant; med Theatret gaaer det for resten daarligt, da de Fleste der ere syge. – Den engelske Minister beærede mig igaar med et Besøg og indbød mig til paa Onsdag sammen med Etatsraad Worsaae og flere Bekjendte, Ministerens Fru har lært Dansk og læser mine Eventyr, det glæder mig at jeg bidrager lidt til at Fremmede faae Lyst til at kjende vort Sprog. En særdeles smuk Udgave af Eventyrene med 100 Illustrationer er udkommet i Engeland, jeg har igaar erholdt Bogen og skal vise Dem den. Hils Frøken Luzia, hendes forlovede og hele Familien paa Borreby. Jeg faaer jo nok strax at vide naar De er kommet til Byen. Hjerteligst og ærbødigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus