Dato: 5. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Celle den 5 Februar 1866.

Kjære Fru Melchior!

Før jeg med Banetoget flyver til Hanover, har jeg Tid til at skrive et Par Breve, som dog næppe kunde hjemsendes herfra. Jeg skriver til Deres Svigerinde og jeg skriver til Dem kjære Fru Melchior, min næste Skrivelse vil blive til Deres Mand; han

var saa mageløs hjertelig og deeltagende ved det Besøg han til Afsked forundte mig, jeg fik ret et Indblik i hans Hjertelag. Og saa kom han selv, for paa Deres deltagende Omhu for mig at gjøre mig det varmt, ikke i Hovedet, men om Fødderne. Tak for de prægtige Pelsstøvler, de vare mig især til stor Nytte paa Reisen over Belterne. Jeg blev da den første Nat i Korsøer, men da Veiret viiste sig godt og stille hele Natten, fortrød jeg dette Ophold, jeg maatte over Fyen og til Kolding hvor jeg blev saare slet indqvarteret, da hele Huset var overfyldt af Fremmede. Landeveien var i eet Vand saa at Deligensen kom saa seent til Banetogets Afgang ved Woin at jeg var uvis om mit Tøi kom med eller ikke. Halvni naaede jeg Altona; det var med en underlig Nedtrykthed jeg foer denne Vej og her saae fremmede Soldater. Det var en Vederqvægelse at komme til Ro i en god Stue i Hotel de l'Europe og hvile de trætte Lemmer. Det heed at Aftenen derpaa blev Meierbeers Opera: Afrikanerinden opført, jeg besluttede at blive for at høre den og havde altsaa en heel Dag for mig; paa denne aflagde jeg imidlertid kun eet Besøg og det var hos Deres Broder; jeg blev saa inderligt og godt modtaget, blev der til Middag og vi vilde have besøgt Theatret, men Stykket blev forandret til Mosenthals Dinorah [skal være: Deborah], og saa opgav jeg Theatret og blev i mit Hjem, hvorhen Deres Hr. Broder ledsagede mig. Igaarmorges jog jeg her til Celle hvor jeg vilde overraske Carstensen og Holmblad med et Sammentræf, men de indtraf først iaftes Klokken henimod elleve. Vi have i Dag besøgt Dronning Mathildes Grav, seet hendes Værelser paa Slottet og agte nu sammen om en Timestid at naae Hanover, meest for at faae nogen ordenlig Føde, thi den er meget slet i Hotellet her; iaften agte vi at høre Preciosa af Weber. - Imorgen reise de to unge Herrer directe til Paris; jeg derimod over Arnheim til Utrecht og Amsterdam. Glæder De mig det sidste Sted med Brev, da boer jeg hos Mynher A. L. Brandt. 507 Heerengracht bey de Huidenstraat. Amsterdam. (skriv mig Deres Adresse)

Mit næste Brev, som sagt, bliver til Deres Mand, hils ham og Børnene

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E.S. Nu er jeg i Hanover og hørte i Theateret Preciosa. I Hast! næste Gang et ordentligt Brev

[udskrift:]

Fru Melchior født Henriques

Amagertorv Kjøbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad