Dato: 9. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 9 Januar 1866.

Deres Naade

maa endnu have et Par Ord fra mig før jeg forlader Egnen; paa Fredag reiser jeg ind til Byen og otte Dage efter, om Gud vil, gaaer jeg over Paris, jeg veed ikke Fru Roberedos Adresse, og haaber sidst i Februar at naae Lissabon; jeg har en Angest for denne Reise og dog maa jeg afsted, det kribler og krabler i mig til Reisen, jeg kom ikke til Ro om jeg blev hjemme. Hvad Vorherre imidlertid har bestemt skal møde, veed jeg ikke, hans Villie skee! Gud velsigne Deres Naade for al den Velvillie De har viist mig, bring ogsaa Greven mit hele Hjertes Tak og tusinde kjærlige Hilsener til Bodil, Christian Ghristoph og min egen søde lille Elisabeth som nok har glemt mig, efter hvad jeg hører, i det hun kun tænker paa sin Tantes yndige lille Søn115.

Deres Naades taknemlig hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

E. S.

Skrevet i stor Hast da Vognen holder for Døren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus