Dato: 4. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Bjerring, Mariane Bjerring
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 4 Jan: 1866 [fejlskrivning for 1867. ]

Kjære Fru og Frøken Bjerring!

Ja jeg skriver her brev til Dem begge to, De ere dog som Eet! et glædelig Nytaar og Tak for Deres vedvarende Venskab for Digteren. De skrev saa venligt og smukt om mine seneste nye Eventyr og Historier, der blev trykt 7000 Exemplarer og jeg hører at de ret flyve om og modtages med milde Øine. Det var et rigt afvexlende Aar for mig 1866; jeg fløi gjennem Landene, saae meget Nyt og Smukt og kom i god Behold tilbage; fik mig dertil en smuk Bolig paa Kongens Nytorv, hvor de to smaa Stuer ret see pyntelige ud ved Tæpper, Malerier, Statuer og Blomster. Jeg faaer mange Besøg og man finder mit lille Hjem nydeligt og digteriskt. / Er jeg i Byen naar De og Deres Moder kommer der, maa De endelige besøge mig. Den sidste Uge mod Juul var derimod en stræng Uge for mig; jeg fik en voldsom Tandpine der ikke undte mig Ro, Nat eller Dag. Jeg tog varme Omslag, saa Huden gik af den ene Kind, jeg prøvede spanske Fluer, lod Lægen skjære mig i Munden, men den raa nordiske Luft stod nu engang derinde i Hovedet og ruskede i Tænderne; nær var jeg ved at opgive Julen paa Landet; men Dagen før Juleaften gik Smerterne over og næste Morgen klokken 6 foer jeg afsted over Slagelse og Skjelskjør til det venlige Basnæs hvor jeg feirede Juleaften; et Par Dage efter var her stort Bal, der var jeg da med, men til lignende Festligheder paa Nabogaardene / vovede jeg mig ikke, og for da ikke at sidde alene paa Gaarden medens de Andre vare borte tog jeg Nytaarsaften her til Holsteinborg hvor der iaar er mere stille og her er jeg blevet til i Dag; hen imod Middagstiden kjører jeg imidlertid over til Basnæs og bliver der endnu 6 a 8 Dage. Skulde De vilde glæde mig med Brev da sendes det til Basnæs ved Skjælskjør. Hvorledes har nu Fru og Frøken Bjerring tilbragt Julen, i Byen eller paa Landet?, hjemme i Huset eller hos Familien? Vinteren er nok ret traadt op med Sneestorm ovre hos Dem, det har hos os i Nord=Sjælland været strængt Veir; her nede ved store Belt have vi nogen Snee men aabent Vand med mange Svaner, der synge som de kunne. / Jeg har faaet en Deel Breve skrevne, jeg var i en uhyre Brevgjæld, ellers har jeg intet skrevet. Fra lille Prinds Waldemar, som jeg havde sendt alle de nyere Eventyr fik jeg forleden et Brev som jeg skal gjemme, det er et velsignet Barn, Gud holde sin Haand over ham. Vor kjære Kronprinds har jeg ikke seet siden han kom hjem fra Pedersborg, men til mine kjæreste Julegaver hører et velsignet, hjerteligt Brev jeg fik forleden fra ham. Jeg holder særdeles meget af ham og hele hans elskelige, høie Familie; det gjør ogsaa De og Deres Fru Moder veed jeg, og derfor ligger det saa nær at jeg her udtaler det; har jeg Venner og Veninder i Deres Kreds i Aalborg da hils.

Deres meget hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 271-74)