Dato: 4. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

509. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjælskør den 4 Januar 1866.

Kjære Ven!

Glædeligt nyt Aar! den Hilsen fra mig har vistnok Deres Kone allerede bragt Dem, men et godt Ønske kan ikke komme for tidt. Vi ere allerede nu et Par Dage inde i det nye Aar; det er omtrent den Dato jeg altid, tidligere, tog ind til Byen for at være der paa Husets Fest, overmorgen, den sjette Januar. Nu hører denTid, med hvad den bragte, ogsaa kun til Erindringerne; men om Aar og Dag er jo ogsaa hvad vi nu forvente, angst eller glad, ogsaa kun Erindring!–Nær er jeg ved at tro tilvisse, hvad jeg alt tidligere skrev Deres Kone, det havde været bedre om jeg aldrig havde faaet den Ind­bydelse til Lissabon, da var en saadan aldrig kommet mig i Tanke, ja jeg havde neppe tænkt paa at flyve ud længere Tid, men denne Indbydelse fik det til at krible og krable i mig og jeg var ogsaa i Glæde flyvet afsted havde ikke Sot og Syge taget Reisefart gjennem Landene. Jeg har ikke været i Ro siden og troer ikke jeg kommer det før den Reise er overstaaet; endnu er der ikke ganske sundt i Landene, O Neill skriver vel at i Lissabon tales ikke mere om Choleraen i Spanien og Portugal og mener at den er saa temmelig ude af Frankerige, hvorfor han venter mig. 14 til 16 døe imidlertid endnu daglig i Paris og der er en Trang hos mig til ideligt at skyde Tiden ud, for at høre, nu betragtes Cholera som ophørt. Jeg er imidlertid her paa Landet, nu snart en heel Maaned, har det godt og Udgifterne ere jo meget ringe, det er jo næsten en heel Besparelse; man ønsker jeg bliver, man glæder sig der ved, jeg har ikke de mange Plager, jeg dog har i Byen, og jeg er derfor blevet paa Landet og bliver en Uges tid endnu, mine Kjære i Kjøbenhavn seer jeg ikke, Theatret maa jeg undvære, men noget Savn maa man jo lide. Veiret er endnu mildt; Intet tyder paa at Frost og Snee skal for det Første forhindre Afreisen; kan jeg naae Lissabon og blive hos O Neills i Maanederne Marts, April og Mai vil Opholdet der være langt nok; det er altsaa tids nok hen i Januar at tage afsted, da jeg jo fra Haderslev kan naae Altona paa Jernbanen samme Dag fra 3 om Eftermiddagen til Klokken 9 om Aftenen. Beltet slipper jeg vel552 over uden Iisbaad. Jeg har lovet Fru Scavenius at blive paa Basnæs til den 12 Januar; jeg tænker derefter at blive en otte Dages Tid i Kjøbenhavn i Hotel dAngleterre, og den Tid faae arangeret det Nødvendige til Afreisen, saaledes: faae syet nogle Skjorter etc. og dernæst ordnet med Reisepengene; det jeg haaber De hjælper mig med, saaledes at jeg i privat Banken erholder et Creditiv paa 1000 Rdlr og som De er saa god efterhaanden, som jeg ude hæver Penge at gjenbetale for mig. Dernæst ønsker jeg 400 Rdlr i rede Penge. Jeg antager at jeg i 6 Maaneder bruger 1400 Rdlr, men heller ikke Mere. Rei­sen frem og tilbage bliver ikke under 500 Rdlr og 6 Maaneder til Logi og Fortæren tager henimod 900; det vil dog ikke gjøre noget stort Indbid i min lille Formue, thi min bestemte Indtægt er i sex Maaneder 500 Rdlr, Renterne omtrent 200 Rdlr, af Capitalen tages altsaa kun 700 Rdlr, og det er disse jeg betragter som anvendte til Reisen. Kommer jeg ikke levende Hjem, da er mit Testament i Deres Hænder og jeg haaber det er i sin gode Orden.–Gid at Jernbanen mellem Madrid og Badajos var aabnet, men det skeer først i April; den Tour har jeg Angst for, som i det Hele, det at være alene, og Ængstelse for Sygdom vil være en Plage paa denne mig til­deelte Reise. Jeg hører vel nu snart fra Dem; De vil skrive naar De er i Hu­meur der til, naar De kan lægge lidt Solskin ind i Brevet. Fra Rosenvænget har jeg ikke hørt et Ord, og dog har jeg skrevet til Deres Søster, det havde lønnet sig bedre havde jeg skrevet til Deres Svoger Drevsen. I Dag er jeg alene hjemme, hele Huset er taget til Holsteinborg hvor der er stor Jagt, jeg bryder mig ikke om den Fornøielse og har nylig været til een paa Espe; ogsaa her paa Basnæs nød vi Jagtens Glæde, der kulminerede i en stor Middag. Hils Deres Kone, Louise, Jonas og hele Familien.

Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost