Dato: 3. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann, Thora, f. Jacobsen Hartmann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 3 Januar 1866.

Kjære Fru Hartmann!

Tak for Nytaars=Brevet! Det smager efter Mere, og da jeg nu antager, at De ligger paa Landeveien herud, det vil sige: er i Roeskilde i Provstegaarden, hvor Fru Ortwed gjør Dem og Deres Halvpart det nydeligt og frydeligt,! saa skriver jeg strax. De skrev mange smukke Ønsker ned; jeg finder imidlertid af alle disse det at være det vægtigste, der vil, at jeg skal gifte mig; men jeg er bange, det ikke gaaer! De veed jo min mangeaarige Forbindelse med den over tusindaarige Gamle, den evigt unge Musa, hende, for hvis ufødte Afkom De ogsaa i Deres Brev har en Bøn; hun er istand til at forlade mig uden af sætte Enkekassen efter mig. Hun taaler ikke, at jeg gifter mig, men [vil, at jeg] smukt gaaer om i hendes Tøir. Jeg skriver idag Brev til Dem paa det ene Blad og Brev til Gemalen paa det andet Blad, to Blade og dog kun eet, en Slags Brev=Philippine, en sød Mandel til dem Begge. Skulde De efter Nydelsen spore en Velgjørenhedslyst til at bebreve mig igjen, da sæt Dem ned i det domprovstelige Huus, og lad mig faae det Brev, De undte mig Nytaarsmorgen, men som kom i Aaret forud. De maa have Meget at kunne skrive, De, som kommer fra Hovedstaden; jeg sidder paa Feddet ved den aabne Strand og kan dog skrive, blive ved at skrive. Udenfor stormer det, Søen vender det Hvide udad, men her er varmt og godt i Stuen, og med Tankerne er jeg hos Dem og Deres Mand og strøer Hilsener ud til Domprovsten og hans Frue.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Frue! Dette er til Hartmann!

Kjære Ven! Et glædeligt, velsignet Nytaar! Tak for Dit Brev, Tak for, hvad Du melder mig om "Saul"; de Forandringer, Du foreslaaer, gaaer jeg naturligviis med Fornøielse ind paa, Texten er for Dig, og ikke for at jeg vil læses; stil om og tag fra, ganske som Du synes, og behøves Et og Andet, da kan det komme til, naar Du opgiver det, og vi sees. - Den 12 Januar tænker jeg at komme til Kjøbenhavn; thi rigtigt Mod paa Afreisen har jeg endnu ikke, da Choleraen ei har forladt Paris; imidlertid er det min Hensigt at tage afsted i Januar. Nytaarsmorgen skrev jeg et lille Digt, her har Du og Din Frue det.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter