Dato: 2. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskør den 2den Jan: 66.

Kjære Ven.

I denne Morgenstund, ja det er neppe en Time siden, modtog jeg Deres Bog og Brev; De undte mig begge til Julen, men de maa have ligget et Par Dage over hos Lose, først Nytaarsaften kom den lille Bog-Pakke til Skjælskør og. ved tilfældige Omstændigheder først denne Morgen i mine Hænder. Hjertelig Tak! - De har tidt været i mine Tanker og havde jeg erindret Deres Huus Nummer, da havde De faaet Brev. Deres Bog har jeg allerede seet tidligere, den kom til Fru Scavenius for nogle Dage siden; jeg finder den smukt udstyret og Bogen selv, om den har jeg allerede udtalt mig, selv paa Vers. Jeg haaber at De har Glæde af den. Send Professor Hertz et Exemplar, om De ikke allerede har sendt ham det.

Jeg har nu allerede været en god Tid paa Landet og bliver vist nok endnu til den 12 Januar, kommer da til Kjøbenhavn og om Gud vil flyver saa, sidst i Maaneden, syd paa. Gid at De kunde flyve med! -

Min Land-Fart begyndte med Besøg hos Fru Ingemann; hun er endnu saa ungdommelig sjælefrisk, men desværre er hendes Hørelse meget ringe og Synet tager ogsaa af, saa at ved Lys er det hende vanskeligt, selv med Forstørrelsesglas, at læse hvad man skriver. Imidlertid er det dog en Glæde at være hos den herlige ældre Kone; jeg lever altid tilbage i smukke Erindringer om Ingemann ved at være her. Paa Holsteinborg er Alt storartet og dog saa hyggeligt, Gangene opvarmede, Bøger og Billeder mangle ikke; og ogsaa her har jeg saa deiligt Fornemmelsen af at være rigtig velkommen. Veiret var der til saa smukt, Roser og Violer blomstrede endnu i det Frie. Vilde Svaner i Mængde laae ude paa Stranden, og ind i min Stue lød Orgelet og Menighedens Sang, jeg behøvede kun at aabne en Dør og var da inde paa Pulpituret i Kirken. Juleaften tilbragte jeg paa Basnæs hvor jeg nu er og bliver indtil jeg tager til Kjøbenhavn. Fra mine Vinduer seer jeg ud over Haven til den aabne Strand; det har i disse Nætter stormet, saa Søen endnu vender det Hvide udad. Paa Basnæs var Juleaften først Juletræet tændt for de fattige Bønderbørn, senere fik vi Andre Julebord og paa det stod til mig to smukke store Glas-Vaser og et Maleri. Forleden havde vi Jagt og i forgaars var jeg paa Espe der tilhører Grev Otto Moltke [,] ogsaa her var Jagt. Dagene flyve saaledes hen, men noget forkjølet er jeg, har Smerte i Brystet, dog det er vel kun en Overgang. Fra Lissabon har jeg Brev man venter mig der i Februar; men endnu er Cholera i Spanien og i Paris døe daglig 14 a 15 Mennesker; jeg tager imidlertid ikke afsted før om en tre Uger og før den Tid kan jo meget forandre sig. Det var deiligt om De fik Tid til endnu engang herude at glæde mig med Brev; De skriver saa friskt, saa livfuldt, man hører Dem tale naar man læser Brev fra Dem. Skriver De om ikke længe, da tjen mig i at give mig Underretning om hvilken Dato i Januar, det er Eckardts Fødselsdag; jeg har bedet vor gode Ven Scharff skrive derom, men at skrive er det kjære Menneskes svage Side. Hvorledes gik saa Maskaraden af? De og Scharff var der?, dandset blev der, og det gode Humeur var ikke bort?

I fire Maaneder har jeg nu hver Uge ventet at see mit Lystspil: "Da Spanierne var her", bragt igjen paa Scenen, Etatstaad Kranold havde lovet mig det, men da selv i Jule-Ugen hvor det var ansat, et andet Stykke kom istedet, tabte jeg Taalmodigheden og skrev til Etatsraaden; jeg fik strax med omgaaende Post et meget venligt Brev og efter det tør jeg haabe at mit Arbeide ikke skal ligge længe hen. Hils den elskværdige Frøken Juliette Price og hendes Søstre, bring Fru Henriques og hendes Mand min Hilsen og er Componisten Hammerik atter Deres "Overmand ", De fatter vel min ophøiede Vittighed, da ønsk ham fra mig et glædeligt Musik-Nytaar.

Og nu Lev vel, kjære Ven! bliv altid ung og elskværdig som De er.

Hjerteligst H.C.Andersen

E.S. Breve til Basnæs gaae over Skjælskør.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjælskør den 2den Jan: 66.

Kjære Ven.

I denne Morgenstund, ja det er neppe en Time siden, modtog jeg Deres Bog og Brev; De undte mig begge til Julen, men de maa have ligget et Par Dage over hos Lose, først Nytaarsaften kom den lille Bog-Pakke til Skjælskør og. ved tilfældige Omstændigheder først denne Morgen i mine Hænder. Hjertelig Tak! - De har tidt været i mine Tanker og havde jeg erindret Deres Huus Nummer, da havde De faaet Brev. Deres Bog har jeg allerede seet tidligere, den kom til Fru Scavenius for nogle Dage siden; /jeg finder den smukt udstyret og Bogen selv, om den har jeg allerede udtalt mig, selv paa Vers. Jeg haaber at De har Glæde af den. Send Professor Hertz et Exemplar, om De ikke allerede har sendt ham det.

Jeg har nu allerede været en god Tid paa Landet og bliver vist nok endnu til den 12 Januar, kommer da til Kjøbenhavn og om Gud vil flyver saa, sidst i Maaneden, syd paa. Gid at De kunde flyve med! -

Min Land-Fart begyndte med Besøg hos Fru Ingemann; hun er endnu saa ungdommelig sjælefrisk, men desværre er hendes Hørelse meget ringe og Synet tager ogsaa af, saa at ved Lys er det hende vanskeligt, selv med Forstørrelses Glas, at læse hvad man skriver. Imidlertid er det dog en Glæde at / være hos den herlige ældre Kone; jeg lever altid tilbage i smukke Erindringer om Ingemann ved at være her. Paa Holsteinborg er Alt storartet og dog saa hyggeligt, Gangene ere opvarmede, Bøger og Billeder mangle ikke; og ogsaa her har jeg saa deiligt Fornemmelsen af at være rigtig velkommen. Veiret var der til saa smukt, Roser og Violer blomstrede endnu i det Frie. Vilde Svaner i Mængde laae ude paa Stranden, og ind i min Stue lød Orgelet og Menighedens Sang, jeg behøvede kun at aabne en Dør og var da inde paa Pulpituret i Kirken. Juleaften tilbragte jeg paa Basnæs hvor jeg nu er og bliver indtil jeg tager til Kjøbenhavn. Fra mine Vinduer seer jeg ud over Haven til den aabne Strand; det har i disse Nætter stormet, saa Søen endnu vender det Hvide udad. Paa Basnæs / var Juleaften først Juletræet tændt for de fattige Bønderbørn, senere fik vi Andre Julebord og paa det stod til mig to smukke store Glas-Vaser og et Maleri. Forleden havde vi Jagt og i forgaars var jeg paa Espe der tilhører Grev Otto Moltke ogsaa her var Jagt. Dagene flyve saaledes hen, men noget forkjølet er jeg, har Smerte i Brystet, dog det er vel kun en Overgang. Fra Lissabon har jeg Brev man venter mig der i Februar; men endnu er [overstr: der] Cholera i Spanien og i Paris døe daglig 14 a 15 Mennesker; jeg tager imidlertid ikke afsted før om en tre Uger og før den Tid kan jo meget forandre sig. Det var deiligt om De fik Tid til endnu engang herude at glæde mig med Brev; De skriver saa friskt, saa livfuldt, man hører Dem tale naar man læser Brev fra Dem. Skriver / De om ikke længe, da tjen mig i at give mig Underretning om hvilken Dato i Januar, det er Eckardts Fødselsdag; jeg har bedet vor gode Ven Scharff skrive derom, men at skrive er det kjære Menneskes svage Side. Hvorledes gik saa Maskaraden af? De og Scharff var der?, dandset blev der, og det gode Humeur var ikke bort?

I fire Maaneder har jeg nu hver Uge ventet at see mit Lystspil: "Da Spanierne var her", bragt igjen paa Scenen, Etatstaad Kranold havde lovet mig det, men da selv i Jule-Ugen hvor det var ansat, et andet Stykke kom istedet, tabte jeg Taalmodigheden og skrev til Etatsraaden; jeg fik strax med / omgaaende Post et meget venligt Brev og efter det tør jeg haabe at mit Arbeide ikke skal ligge længe hen. Hils den elskværdige Frøken Juliette Price og hendes Søstre, bring Fru Henriques og hendes Mand min Hilsen og er Komponisten Hammerik atter Deres "Overmand ", De fatter vel min ophøiede Vittighed, da ønsk ham fra mig et glædeligt Musik-Nytaar.

Og nu Lev vel, kjære Ven! bliv altid ung og elskværdig som De er.

Hjerteligst H.C.Andersen

E.S. Breve til Basnæs gaae over Skjælskør.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 9-14)