Dato: 25. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør, Juledag 1865.

Kjære Ven!

Naar De imorgen tidlig modtager dette lille Brev er der Solskin i Stuen, Solskin fra Øine og Hjerter i Deres kjære, nærmeste Kreds, det er Fødselsdagen: "Faders Fødselsdag!" juble Børnene. Tør jeg i Tankerne være med! Gud bevare Dem den Lykke De allerede har i det velsignede Huusliv, i Deres mageløst rare og begavede Kone, og i de freidige livs friske Børn. Havde jeg et Hjem som Deres jeg tænkte da vist mindre paa at flyve afsted; men Livets Goder tildeles nu Enhver forskjelligt. Tak for Deres Venskab for mig, Tak for al den Deeltagelse De nu allerede i flere Aar har viist mig.

Jeg blev meget glad i Fredags, ved at faae Brev fra Deres Kone, det forelkom mig at være saalænge siden jeg hørte fra Dem, ogsaa Deres Søster og hendes Mand glædede mig Brev, hun skrev at De om Fredagen skulde hen at see "Da Spanierne var her", men Avisen lærte mig at Stykket slet ikke kom. Det er nu i fire Maaneder, det har ligget hen, uagtet det efter Lov og Ret burde have været givet strax ved Forestillingernes Begyndelse; Etatsraad Cranold har ideligt sagt, "ja nu om 14 Dage, ja nu om otte Dage, bliver det ansat!" jeg er forvisset om at det ikke er hans Skyld at det ideligt ligger hen, men der er en anden Nissebuk, der ellers meget venlig trykker min Haand, men her viser mig sit sande Sindelag, som er Skyld i at Stykket ikke gaaer. Det forbittrer mig og jeg har ogsaa igaar, efter at jeg saae Forestillil1gerne for den kommende Uge stillede op uden "Spanierne", skrevet et Brev til Etatsraad Cranold; jeg taber Lysten til at skrive for Theatret og jeg bestyrkes i Driften efter at komme afsted, bort fra Ligegyldighed og Utak! iaftes kom Brev fra Lissabon, jeg opmuntres til at komme snarest og der tales om Cholera som et nu hendøende Onde; imidlertid læser jeg paa samme Tid i "Berlingske" at Choleraen endnu ikke ganske har forladt Paris. Der var Tale om at den første Januar skulde Jernbanen aabnes heel mellem Madrid og Badajoz, hvor da den portugisiske begynder, O Neills Brev meddeler imidlertid nu, at den næppe aabnes før i April; jeg antager imidlertid at der ved Januars Begyndelse 1866 maa være aabnet noget af denne nævnte Veilængde, og det er mig meget om at gjøre hvorlangt man da nu har at fare med Diligense mellem Madrid og Badajoz. Skulde Ingen paa vort Posthuus eller f. Ex. Faber, eller Een og Anden der har spanske eller portugisiske Forbindelser, kunde give snarest Beskeed herpaa? Seer De Dem i Stand til at skaffe mig denne, da gjør De mig en stor Tjeneste, tænk Dem om, og kan De, da udsæt det ikke. (Breve til Basnæs, veed De, sendes over Skjelskjør): Hils Deres Kone, Børn, Jomfruen, Vennerne i Huset: Watt, Høedt, Carstensen, Bøgh etc. etc. Frøknerne Price ikke at forglemme. Jeg fik iaftes paa Julebordet to smukke Glas-Vaser og et Maleri med legende Børn. Glædelig Juul, et godt og velsignet Nytaar.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 118-21)