Dato: 19. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs ved Skjelskjør den 19 December 1865.

Kjære Fru Grevinde!

Endnu engang min hjerteligste Tak til Deres Naade og Hr Greven for de otte deilige Dage der forundtes mig paa det hyggelige, smukke Holsteinborg. Havde jeg altid et saadant Hjem, da blev Rejselysten hos mig ikke saa stærk, som den ellers altid har været. Nu Guds Velsignelse over dette Hjem og de ædle, trofaste Hjerter derinde! Hils Børnene! ja, det er nok bedst at fortælle lille Elisabeth, at jeg er meget spændt paa om den nye Uniform hun syer til mig, vil passe og indtræffe til Juleaften. Siig hende at det faaer være, om hun ingen Diamant-Knappe sætte[r] i, naar kun Knappene blive af det pure Guld. Jeg venter at de sex Smaapiger som overbringe Uniformen, alle bære røde Sløifer, et Tegn paa at de staae i Tjeneste hos Grevinden. Siig mig iøvrigt hvad Elisabeth siger til hele denne Tale.

Vil Deres Naade hilse Frøken Schmidt fra mig! ligesaa Ulrik-Adolph naar han nu sidst i Ugen kommer hjem; dernæst Bodil.

Dersom der i Fædrelandets Løverdags Nummer har staaet en Kritik af Clemens Petersen100, skrevet over mine seneste Eventyr, vil Deres Naade da ikke laane mig det Nummer, thi Fædrelandet holdes ikke her paa Basnæs.

Endnu en Bøn har jeg! maa der ikke blive seet efter ovre i Værelset hvor jeg boede, om jeg ikke der, f Ex i Skuffen paa Skrivebordet, har glemt to uopskaarne Exemplarer af mine sidste Eventyr; jeg kan slet ikke finde disse mellem mit Tøi, og haaber derfor at de ere lagde hen i Stuen og glemte. Jeg vilde forære dem bort paa Basnæs.

En glad og velsignet Juul, et godt og lykkeligt Nytaar! min kjære, prægtige Christian Christoph Hilsen isærdeleshed!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus