Dato: 15. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 December 1865

Kjære Jonna

Det er en Stund siden der fløi Brev fra mig til Christiinelund, tør jeg derfor komme med dette i Dag. Jeg er paa Landet, har allerede været her nogle Dage og tager nu paa Søndag til Basnæs for at blive der Juul og Nytaar over. Endnu er det uvist om jeg sanrt flyver til Lissabon eller maa overvintre her hjemme; før Aaret ender haaber jeg at modtage en Skrivelse fra O Neil der vil afgjøre det Hele. Fra September har jeg i den Anledning været en omflakkende Fugl, snart paa Fart i Sverrig, snart fundet Rede i Hotel d’Angleterre; og der ret savnet mine Bøger og andre Sager der staae i Behold hos Fru Kock. Mine sidste Eventyr læste jeg for den kongelige Familie paa Fredensborg, hvor jeg boede paa Slottet / havded det ganske fortræffeligt , ja følte mig ganske som hos kjære elskværdige ligestillede Venner; senere har jeg i Byen læst Eventgyrene i Studenterforeningen og der paa i Arbeider Foreningen og det har været mig til stor Tilfredstillelse den hele Modtagelse. Om Sølvbrylluppet der feiredes i Rosenvænget, have vist Andre fortalt og skrevet udførligt, jeg holdt ikke færre end sexten Taler, men smaa, meget smaa. I Løverdags tog jeg med Middaagstoget ud til Sorø hvor jeg kom Klokken 4 om Eftermiddagen, blev saa der hos Fru Ingemann til næste Formiddag Klokken elleve. Der vækkes saa mange Minder ved at komme der i Huset, hvor jeg alt kom som Discippel fra Slagelse Skole, Alt staaer endnu næsten uforandret, kun at han er borte. Det er en Glæde at see Fru Ingemanns midle Øine, høre det trofaste i hendes Tale, men tungt er det at der ikke ret kan føres nogen Samtale, hun er altfor Døv; man skriver da / Navne og de vanskeligste Ord paa Tavle, men hendes Syn er saa svagt at om Ordene end skrives fire Gange saa store, som disse, kan hun ved Lys kun med stor Besvær, og gjennem et Forstørrelsesglas læse disse. Jeg fik fra Holsteinborg en god, veltillukket Vogn, der var sat en Slags Varme-Aperat iind i den med koghedt Vand, flere Tæpper fulgte med, saa at jeg sad som i den varme Stue, Solen skinnede ind til mig, Blomster havde jeg fra Fru Ingemann og deilige Violer og Roser laae til mig i en Kurv fra Holsteinborg, saa at jeg ordenlig kunde prise Sommer.Ankomsten var saa hjertelig, Greven Grevinden og alle Børnene kom ned til Vognen, min Stue var saa hyggelig og med et heel Bord fuldt af Drivhuus Blomster. I Dag har jeg læst Eventyr for / Folkene, det syntes en stor Fornøielse. I Haven blomstre endnu Roser, ude paa Vandet ligger en stor Skare vilde Svaner, der synge Morgen og Aften. Hils hjertelig din Mand og Børn. Bring mig i venlig Erindring hos Frøken Anker! send Hilsener til Nysøe. Jeg havde saa gjerne læt at kjende baron Christians unge Frue. Glæd mig i Julen med et Brev; send det til Basnæs over Skjelskjør. Før jeg forlod Byen var jeg til stor Fadderstads hos Baron Ivar Rosenkrantz; hans unge Kne, en Skottlænderinde er sød og elskværdig, jeg troer dertil meget begavet. Vi var mange Fader, saaledes Kultusministeren, Rosenørn, Konferentsraad Hall, Grev Christian Moltke, Grosserer Suur & & Grevinde Holstein bar Barnet, Komtesse Dannsekjold holdt Huen; Middagen som fulgte var ganske fortræffelig og et stort Selskab, saaledes: Greverne Danneskjold, de gamle og den unge den russiske Minister, den italienske Minister Doria & - mange Skaaler bleve udbragte, ja en ogsaa min; som den første danske forfatter Fruen i Huset havde læst. Alt var meget smukt. Tak for det gamle Aar, et godt Nyt. Hjertligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus