Dato: 14. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 December 1865.

Kjære Fru Henriques!

Det er snart 8 Dage siden jeg personlig aflagde Besøg, nu kommer jeg som Brev og siger "god Dag" i Stuen. De er dog oppe og vel tør jeg haabe. Nu glide vi mod Julen, De har vist allerede travlt med Forberedelser til den: Julen Børnenes Fest. Tak for det gamle Aar! Mit hele Hjertes Tak til Dem og Deres Mand for Deres trofaste Venskab og Deeltagelse. Gud veed hvad det nye Aar ruller op for os hver især; men vi ville troe og haabe det Bedste. Et Spørgsmaal har jeg nu: naar er det Deres Mands Fødselsdag; det svæver for mig at det er mellem Juul og Nytaar, siig mig det, da skulde han have et Brev fra mig. (Der sendes Brev til mig med Adressen: "Basnæs ved Skjelskør"). De husker, det var forrige Løverdag jeg forlod Byen. Jeg blev hos Fru Ingemann fra om Eftermiddagen til opad Formiddagen næste Dag, hun er meget døv og hendes Syn saa svagt at det er hende vanskeligt at læse det skrevne man lægger for hende, saa at De seer, Konversationen bliver besværlig; men hun er saa taknemlig for hver lille Opmærksomhed i at meddele for hende sine Tanker og hvad der skeer om os; hun er dertil saa ungdommelig og sjælefrisk; jeg kan saaledes ikke flyve Sorø forbi uden et Besøg hos hende. Søndag Morgen kom fra Holsteinborg Vogn efter mig. Den var som en hyggelig Stue, thi her var stillet Varme Bækken, uldne Tæpper havde jeg flere af og en heel Kurv med smukke Blomster der sendtes som Velkomsthilsen, Solen skinnede ind til mig og da jeg naaede Holsteinborg var mine to Stuer saa hyggelige, ja saa rigt indrettede og der stod et heelt Bord fuldt af Blomster. Veiret er klart og smukt, Solen skinner; en stor Flok Svaner ligger ude paa det aabne Vand. Jeg faaer Vandrelyst ved at see dem i Solskinnet, idet jeg selv sidder i den varme Stue. Hils Deres Mand og Børnene! Send en Hilsen til Frøknerne Juliette og Sophie Price! Hils Hr. Watt, Høedt og Carstensen! - Etatsraad Cranold har lovet mig, aldeles sikkert, at "Spaniere" skulde blive opført før Julen, jeg troer ikke derpaa, men seer dog stadigt efter i Avisen hvor Repertoiret staaer. Den italienske Opera i Kasino begynder nok ved Nytaarstid; det bliver vel ikke noget udmærket, men saa hører man dog Musik, der ellers ikke bliver hørt hos os. "Rigoletto" er een af de Operaer, som meest har tiltalt mig, den maa De høre, uagtet den er af Verdi. Nu lev hjertelig vel! Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 115-17)