Dato: 12. december 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

502. Fra E. Collin.

Jeg havde allerede igaar sluttet et Brev til Dem; det indeholdt forøvrigt kun, at jeg vilde gjøre Dem opmærksom paa, at De var reist uden at sige mig Farvel, uagtet jeg sad inde i min Stue, da De var hos os; dog er det muligt, at jeg var paa Vandhuset, og jeg kan da ikke fortænke Dem i, at De ikke saae ind til mig.

De 5 Rd. fra Enken skal jeg aflevere idag; ligeledes 5 Rd., som en ung vakker Dame, under Mærket Christiane K, igaar leverede til mig, som Deres Repræsentant.

To Breve, afklædte de besværlige Convoluter, følge. De veed jo, at De kan stole paa, at jeg ikke har Begreb om fra hvem de ere, langt mindre om hvad de indeholde.!

Igaar solgtes Faders gamle Malerier; jeg kjøbte de to hollandske, og Adolph: Thorvaldsens Portrait og Salome.

Deres Status ved Udgangen af dette Aar kan jeg meget godt opgjøre nu og meddele Dem; det følger derfor vedlagt.

De eier altsaa nu i Capital c. 12080 Rdl.; de aarlige Renter udgjøre henved 450 Rd. Med Hensyn til de 2500 Rd., som jeg skylder Dem, maa jeg dog engang tale med Dem. Hvad enten jeg overlever Dem eller ikke, vilde det betydeligt kunne genere mig (eller mine Arvinger), om denne Sum skulde pludselig udbetales; jeg veed ikke, og vil ikke vide, hvem De har overdraget at udføre Deres sidste Villie; men denne kan jo ikke lide noget ved at De itide underretter de Vedkommende om, at jeg eller mine ikke strax skulle udpantes, naar blot tilbørlig Sikkerhed gives for snarlig Betaling. Men dette er det bedst at tale om. Jeg vil dog gjerne have mine Pengesager saavidt muligt ordnede ved min Død.

Deres

12/12 65

E. Collin.

For at ikke det Ord »Død« (skjøndt det er min egen) skal være det sidste Ord i dette Brev, skriver jeg følgende postscriptum:

Jeg skal hilse Dem saa uhyre fra Jette, Louise og Jonas; og det er virkelig sandt, med Undtagelse af Udtrykket: uhyre.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost