Dato: 11. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

501. Til E. Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 11 December 65.

Kjære Ven!

Igaar Middags Klokken 12 gik jeg med Banetoget til Sorø, hvor jeg indtraf henimod 4. Fru Ingemann var saa synlig glad ved at see mig og jeg blev hjemme hos hende hele Aftenen, uagtet det er særdeles besværligt at tale med hende, hun hører endnu mindre end Deres Moder hørte, og det hjelper kun lidt at skrive paa Tavle, thi uagtet jeg skriver hvert Bogstav fire Gange saa stort som hvert at disse her i Brevet kan hun ved Lys ikke læse det uden med stor Besvær, og dog har hun Forstørrelses542 Glas; hun er saaledes meget ulykkelig, men forresten saa livsfrisk og ungdommelig; jeg spurgte hende, efter Deres Ønske, om hvem den omtalte Guldbryllups Vise var til og fik da at vide at det var Admiral Herbst og hans Frue Anna. I Formiddags Klokken elleve forlod jeg Sorø; Grev Holsteins havde sendt efter mig en god lukket Vogn, der var et Varme-Bækken med kogt Vand lagt paa Bunden, tre fireTepper fulgte med, saa at jeg sad som i en Stue. En heel Kurv Blomster var stillet til mig i Vognen, Solen skinnede derind, jeg543 havde det ganske sommerligt. Allerede Klokken to naaede jeg Gaarden, Greven, Grevinden og Børnene, kom alle ned i Gaarden og modtog mig saa hjerteligt, de førte mig til mine to særdeles smukke Stuer, hver over ni Alen i Høiden, godt varmet op. Et Blomsterbord, saa rigt som ude hos Drevsens, var stillet i den ene Stue, rige Gulvtepper og prægtige Meubler, som jeg kunde ønske selv at eie det. Nu mens jeg sidder her ovre, før Aftensbordet dækkes, skriver jeg dette, da Breve nok sendes afsted om Formiddagen, for at naae ind med Aftentoget. De faaer altsaa dette Over­morgen tidligt. Jeg bliver her rimeligviis til næste Løverdag, og kjører da til544 Basnæs. Der faaer jeg jo Brev fra Dem og De er nok545 saa elskværdig, som altid ved Juletid, at opgive mig hvor stor min Formue er ved Nytaar. Vil De ogsaa opgive mig hvor mange Renter jeg egenligt har om Aaret, det har jeg intet546 ret Begreb om. Hvormange hundred Rigsdaler lægge, om­trentlig, Renterne til mit Aarlige? Breve til Holsteinborg og til Basnæs gaae over Skjelskjør. Gid nu det Brev jeg faaer fra Lissabon maa afgjøre at jeg i Januar kan flyve afsted! Hils Deres Kone, Louise, Jonas Theodor, hele Familien og glæd mig med et fornøieligt Brev.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost