Dato: 7. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 7 December 1865.

Kjære Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for det velsignede Brev jeg modtog! jeg er Deres Naade og Hr Greven saa taknemlig, for den vedvarende, uforandrede Deeltagelse De allerede i Aaringer vise mig. Jeg troer ikke nogen Vinter at have glædet mig saa meget til at komme paa Landet, som denne Gang. Jeg har dog ikke forstaaet Ret at Hr Greven allerede Mandag tager ind til Byen; det er vel dog kun for et Par Dage; naar det nu forundes mig at blive paa Holsteinborg fra Søndag til Fredag eller Løverdag, maaskee jeg da er lidt længer i lians Nærhed, end kun Søndag. Jeg reiser Dagen forud til Fru Ingemann og hos hende tør jeg jo haabe at Vognen afhenter mig Søndag Formiddag den 1ode. Naar jeg kjører derfra Klokken elleve, da er jeg vel paa Holsteinborg til omtrent Klokken 2.

Min ærbødige, hjertelige Hilsen til Deres Naade og Hr Greven.& Tak for det Solskin De sender ind i mit Digterliv. Alle Børnene glæder jeg mig til at samles med

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus