Dato: 3. december 1865
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 3/12, 65.

Tilgiv kjære Professor Andersen! at jeg kun i Korthed kan besvare Deres kjære Brev over hvis Indhold der er stor Glæde blandt Unge og Gamle paa Holsteinborg – Vognen skal møde som De har bestemt hos Fru Ingemann, men da jeg haaber at De ikke kommer alt for seent, saa kommer Vognen tidlig paa Formiddagen til Sorø og saa forhører Kudsken naar De vil have spændt for. – Ulrik Adolff beder om Hjemlov den Dag fordi han ogsaa skulde have den Glæde at være lidt sammen med Dem, maaskee bringer han Kammerater med – men de maa allerede kjøre herfra igjen Kl. 7 – altsaa tør vi ikke spise senere end Kl. 41/2 – og De skulde dog hvile Dem lidt før Bordet.

Nu levvel kjære Professor! og tak fordi De erindrer at De har rigtig trofaste Venner og Tilhængere ogsaa paa Holsteinborg – De veed jo at min Mand kun er rigtig hjemme paa Søndag og de derpaa følgende Dage desværre maa møde ved Sparekasse og andre saadanne Forretninger – Men Ugens første Dage sover han alligevel her – saa at han først senere reiser. Hver Dag De vil lægge til Deres Ophold her er en Gave for hvilket af ganske Hjerte takker

Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Bedste Tak og Hilsen fra min Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus