Dato: 27. november 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 27 November 1865

Kjære Ven!

Tak for "de Nygifte"! jeg var naturligviis ved den første Opførelse. Stykket interesserer, Charactererne ere ypperligt tegnede, Dialogen frisk og fyldig, og har der til en Tank-Dybde, saa at man har Noget at bære hjem med. Det var mig en særdeles interessant Theater-Aften; Forestillingen begyndte med Oehlenschlagers første Act af Landet fundet og forsvundet, der gives her som en Digtning for sig. Der er saa megen Poesi i den,man løftes igjen lidt over det kun Hverdags; det var som gik der en Digterisk Luftning fra Scenen ud i Publicum og saaledes, jeg, og flere Andre, følte os strax stemte og modtagelige for Deres sunde og sande Livs Billede. Det blev ganske fortræffeligt givet og det er længe siden at jeg er gaaet hjem fra Theatret, saa rigt begavet, / som just denne Aften. Inderlig Tak, kjære Ven! Anden Forestilling kunde jeg ikke komme til, da jeg maatte og skulde til Sølv-Bryllupsfest i den collinske Familie. Men efter som jeg har hørt er Stykket optaget med udeelt Bifald og jeg glæder mig til imorgen Aften igjen at leve sammen med "de Nygifte". Kun en 14 Dage bliver jeg endnu her i Byen, jeg reiser ud paa Landet, hvor jeg tilbringer Tiden til Nytaar, da vil jeg kunde vide om Kolera har forladt Frankerig og Portugal, thi nu har jeg fra Septembermaaneds Begyndelse aldeles levet som Reisende, alt mit Bohave er i en Kuffert, en Natsæk og en Hatæske; hvad jeg ellers eier og har, er stillet ud hos Venner. Sagen er, som jeg nok sagde Dem i Sommer, at jeg er indbudt af vor danske Konsul i Lissabon at han fra September har ventet mig, men Koleraen har skræmmet mig fra at drage syd paa. Jeg reiste, som De vel har seet af / Aviserne, en lille Tour op til Stockholm og mødte den varmeste Deeltagelse hos alle Mennesker. Men min trækfugl-Natur er endnu lige levende og om Gud vil gaaer det afsted mod Syden, først i Januar. Jeg haaber imidlertid at jeg før Julen faaer et Brev fra Dem send det under min Adresse til Etatsraaad Collin, Dronningens Tvergade, Kjøbenhavn, saa faaer jeg det, enten jeg er i Byen eller paa Landet, sig mig da ogsaa hvorledes det gaaer med Opførelsen af "Da Spanierne var her". Efter hvad jeg hører har nok "Hyldemoer gjort en Slags Lykke. Jeg har læst "Aftenbladet" og "Morgenbladet", det ene talte godt om mit lille Arbeide, det andet om det og om mig. Gjennem Reitzel sendte jeg forleden det nyeste Hefte af Eventyr og Historier op til Dem, kjære Bjørnson, har De seet den lille Bog. De var allerede herinde velstemt for "Guldskat", hvad synes de nu om de andre? Veiret er særdeles smukt / herinde, nu i Dag, da vi træde i de sidste Dage af November, skinner Solen varm og i Haverne ere endnu mange Blomster. Jonas Collin sender sin Hilsen, og fra Mange kan jeg bringe Dem Hilsener som ret have glædet sig ved Deres Nygifte og de mange andre sande digteriske Værker de forunder os.

Gud glæde og bevare Dem! kjære fortræffelige Ven. Men hvorfor skrive og sige vi to De til hinanden? Skulle vi ikke herefter ombytte dette med det mere fortrolige Du, man kan vel gjøre det uden just at holde det fyldte Glas i Haanden. -Et varmt Haandtryk kan være ligesaa kraftigt og et saadant lægger jeg her i Brevet. Hils Kone og Børn!, og om ikke længe faaer jeg et Epistel!

Hjerteligst H. C. Andersen

E.S. Christian Schmidts Død har overrasket og bedrøvet mig!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 275-78)

Kjøbenhavn den 27 November 1865

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for "de Nygifte"! jeg var naturligviis ved første Opførelse. Stykket interesserer, Charactererne ere saa levende tegnede og Dialogen er dertil frisk, fyldig og med Tank-Dybde, saa man har Noget hjem med sig. Forestillingen begyndte med Oehlenschlagers første Act af "Landet fundet og forsvundet", der er Poesi deri, man beaandes, man kommer i Stemning og i den oprullede nu Deres sunde, sande Livsbillde "De Nygifte". Det blev ganske fortræffeligt givet; længe har jeg ikke nydt en saadan Theateraften og som det gik mig er det gaaet Mange fra hvem jeg derfor kan bringe Dem Tak og Hilsen. Ved anden Opførelse kunde jeg ikke komme i Theatret; der var Søvbryllup i den colilnske Familie, hvor jeg maatte være med, men jeg veed at i Theatret blev Stykket optaget med udeelt Bifald. Jeg glæder mig til imorgen igjen at see det. - Kun en fjorten Dage endnu bliver jeg her i Byen, jeg tager ud paa Landet, tilbringer Julen der og haaber imidlertid at høre fra Portugal og Spanien at Koleraen er borte. Strax flyver jeg da afsted for at hilse paa Foraaret nede ved Cintra og Lissabon. De veed at den danske Konsul der venter mit Besøg, allerede i September blev jeg ventet, men Frygt for Koleraen der har holdt mig tilbage; jeg har imidlertid levet som Reisende, alt mit Bohave, alle mine Bøger staae hensat hos gode Venner og jeg selv sidder i et Hotel og har kun en Kuffert, en Natsæk og en Hat-Æske. I denne Ventetid, har jeg, som De nok har læst i Aviserne, besøgt Sverrig, hvor jeg nød en hjertelig, ja festlig Modtagelse; havde det ikke været saa seent paa Aaret og saa koldt som det da begyndte at blive, da var jeg over Arvika gaaet til Kongsvinger og derfra til Christiania; meest for at see og tale med Dem kjære Ven. Glæd mig nu før Juletid med et Brev, send det til Etatsraad Collin, Dronningens Tvergade i Kjøbenhavn, der veed man altid hvor Brevet snarest kommer i mine Hænder. Siig mig da ogsaa naar "Spanierne" komme paa Scenen, eller om det er opgivet. Som jeg hører har Hyldemor gjort en Slags Lykke! jeg har læst "Aftenbladet" og "Morgenbladet"; i det ene af disse var det vel omtalt, i det andet derimod ilde.

Gjennem Reitzel har jeg sendt Dem det seneste Hefte nye Eventyr og Historier; De var hernede velstemt for " Guldskat", hvad synes De om de sex andre Smaastykker? Jonas Collin sender sin Hilsen! ja fra Mange har jeg de hjerteligste Hilsner, den varmeste Tak for de sande digteriske Skatte De giver os og til disse regner jeg "De Nygifte", det er for dette lille Værk jeg i Dag sender Brev, at De dog kan faa Sort paa Hvidt for min Glæde og Tak. For Dem er endnu en lang, lys, rig Fremtid, for mig, jeg klager ikke, men ihvor ung, ja tidt barne-ung jeg end føler mig, jeg husker dog, jeg er nu over 60 Aar; Jeg er nu i første Geled til at afmarschere. Hils Deres Kone og Sønner, tænk venligt Paa mig og har jeg Venner, De seer og kjender, da bring dem min Hilsen og mit Haandtryk.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter