Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen, Hans Thomas Mathias Steenbuch   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør

Søndag Formiddag den 21 Oct: 1866.

Kjære Ven!

Lige idet Postbudet var redet afsted med Posttasken hvor i min Skrivelse laae til Dig og som Du nu har faaet, fik jeg Besøg af Hr Dr: Steenbuch, der bragte mig med straalende Ansigt en heel Pomadekrukke fyldt med Snegle cyclostoma elegans, som vi Lærde kalde dem, han sagde at han glædede sig til at komme i Bekjendtskab med Dig og da jeg talte om de Snegle, "med Hul, som jeg denne Gang ikke fandt paa Basnæs, lovede han at levere samme; han satte sig derpaa tilbords, det vil sige, satte sig ved mit Skrivebord og skrevet lille Epistel til Dig med Overskrift Hr Collin, da jeg aldeles ikke vidste din Tittel, men sagde at Du var Noget ved en lærd Skole, havde den Examen, men om / Du var Magister eller Sligt, var jeg ikke inde i; skriv kun Hr Jonas Collin, men han har ikke vovet at sætte Fornavn. Det skal fornøie mig om Du er tilfreds med mig i Sneglekomissionen, Du kan da sige din Moder at jeg ikke er den Eneste der er udmærket i at udrette Noget for sine Venner, udrette med Samvittighedsfuldhed og det bedste Hjerte.

Paa Fredag-Morgen kjører jeg til Sorø, og Søndag Formiddag haaber jeg at naae Kjøbenhavn; Mandag Middag spiser jeg hos dine Forældre hils dem og Luise, item Theodor

din Ven

H.C. Andersen

E.S.

I Dag ved Middagstid fik jeg af Steenbuch en Æske fuld af de Snegle Du ønskede fra Basnæs, de saa anderledes ud end de jeg søgte, men vare saaledes. [koglelignende tegning] De Sager her fra Holsteinborg ere alle Levende, de kunne nok holde sig saa til Søndag siger Steenbuch, komme altsaa ei i Spiritus./

[Fra dr. Steenbuch:]

Hr Collin!

Hermed har jeg den Fornøielse at sende Dem nogle Expl af Cyclostoma elegans samlede ved Bisserup. De fleste ere vistnok levende, og naar De sætter dem paa fugtigt Mos, kan De vel nok faae dem til at krybe ud. - At de findes paa Ormø er en Feiltagelse. Jeg skal ogsaa levere Prof Andersen Expl af Helix strigella, som jeg har taget her ved Holsteinborg. - Er der ellers andet, som De kunde ønske af hvad jeg har, skal det være mig kjært at træde i Forbindelse med Dem. De vil kunne see i Mørchs fauna, hvad jeg omtrent har; dog noget meer og noget mindre. Der er Ting, som jeg kun har enkelte Expl af. Skulde De have Overflødighed af spanske eller andre Sager, vilde jeg med Taknemmelighed modtage Expl i Bytte. - Af exotiske Bløddyr har jeg en Samling paa hen ved 5000 Arter, heriblandt ogsaa flere Doubletter, som jeg kunde undvære, hvis De har Brug for dem.

ærbødigst Steenbuch

Holsteinborg 21/10 66.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 96-98)