Dato: 6. oktober 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

499. Til Henriette Collin.

Stockholm den 6 October 1865.

Kjære Fru Collin!

Imorgen tænker jeg at forlade Stockholm, her er altfor dyrt; det begynder ogsaa at blive koldt og jeg tænker derfor, om Gud vil, at jeg sidst i næste Uge sidder hos Dem. Jeg har Meget at fortælle; jeg har mødt stor Velvillie og Opmærksomhed; om Festligheden for mig i Upsala har De vist læst; Aftenen var saa smuk, stjerneklar, blikstille, Nyet var tændt og i Horizonten lyste Nordlys, da den syngende Skare fulgte mig hjem. I det smukke Digt der blev sagt til mig rørte mig især eet Vers:

»Der kommer han, der kommer Kungen,

Vår Barndoms, våre Drömmers Kung!

Se Dikten ur hans hjerta sprungen,

Och vid hans Sida evig ung;

Hun er hans Brud, han har ei annan

Än den af Himlen sjelf han fik'ndash;–

osv. osv.

Hos min gamle Ven Beskov var jeg forleden indbudt[ ;] han havde samlet en Mængde Dygtigheder og Berømtheder. Hos Kongen var jeg forleden kaldet til Taffel paa Ulriksdal, og senere hos Enkedronningen paa Dronningholm, jeg blev modtaget med saa overordenlig Naade og Venlighed.

I Theatrene har jeg een af de bedste Pladse og nu har Hofphotographen taget forskjellige Billeder af mig, jeg sender her to til Deres Mand, Folk synes saa godt om disse. De see da ud alvorlige nok, men min Ven Theodor finder mig vel dog ikke saa heldig som paa det berømte Billede han har givet af mig som Gaard-Sanger. Hils ham! Ja hils Mand Børn og Familie! og see rigtig glad ud naar Døren aabnes og jeg træder ind. Jeg er begyndt at blive forkjølet, Reisen hjem, tager jeg derfor i Portioner, men det driver dog neppe Forkjølelsen bort. Til Middag er jeg hos Dr Gravenhorst, derpaa hører jeg Noget af Barberen i Sevilla og skal saa'ndash;det er fortvivlende,–i Aften Selskab der er for min Skyld, jeg har bedet inderligt for at slippe,

men de holde paa mig!

Deres hengivne

ihast!

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost