Dato: 5. oktober 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Stockholm den 5 October 1865

Kjære Fru Kock !

De maa faae et Brev fra mig før jeg forlader Stockholm; Veiret har viist sig saa sommerligt smukt lige til de sidste Dage, de ere kolde og da Stockholm er et meget dyrt Livested og jeg nu har seet mange gode Venner flyver jeg igjen til Hjemmet. Jeg har hos de mangt Forskjellige mødt den hjerteligste Modtagelse og i Upsala især, var en nydelig Fest til Ære for mig. De seer næppe svenske Aviser jeg vil derfor klippe ud af een af disse hvad der berettes om Festen, det deiligste var da jeg gik hjem, Aftenen var saa stille, Himlen oversaaet af Stjerner, Nyet tændt og i Horizonten, mod Nord, flammede Nordlysene medens den hele Venne=Skare fulgte mig med Sang. Fra Professer Bøttiger, Digteren, der er gift med Tegners Datter, har jeg en hjertelig Hilsen til Conferentsraad Hauch.

Jeg har været til Taffels hos Kongen. ude paa Lystslottet Ulriksdal, han var i høi Grad naadig og elskværdig mod mig, og der til saa jævn og ligefrem. Hos Enkedronningen har jeg ogsaa været til Taffels paa det prægtige Dronningholm. Jeg har meget at fortælle Dem og Deres naar vi, om Gud vil, snart samles. Eet deiligt Digt, dom dybt bevægede mig, blev sagt til mig ved Festen i Upsala. Et Vers lød saaledes:

Der kommer han,der kommer Kungen
Vår Barndoms, våre Drömmars Kung !
Se,Dikten ur hans hjerta sprungen,
Går vid hans sida evigt ung;
Hun er hans Brud, han har ej annan,
Än den af himlen sjelf han fick,
Den mö med lagerholjda pannan
Och barnets oskuld i sin blick!
Hell Sagakungen! & &

De vil forstaa hvor saa stærkt udtalt Velvillie bevægede mig. Landshøvdingen Grev Hamilton var med ved Festen, Middagen havde havde jeg tilbragt hos ham; hans Hustru er en Datter af den berømte Geijer. I Theatret er tildeelt mig en af de allerbedste Pladser og jeg har to Gange ført Faust og Fidelio, ligesaa ogsaa den sorte Domino og de hvide Damer. Hils Deres Børn og Børnebørn!

Hjerteligst H.C.Andersen

e. S.

Seer De snart Fru Ingeborg Drewsen, da hils fra mig. De ved vel at hendes Søn Einar er blevet forlovet med Elna Collin, (Datter af Gottlieb Collin), hils ogsaa W. Rode!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus