Dato: 22. september 1865
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

496. Fra E. og Henriette Collin.

Kjære Andersen. Deres Brev modtog jeg idag og svarer strax. HovedResultatet af Deres Brev'ndash;næstefter at De befinder Dem vel'ndash;er, at der er dyrt at leve i Stockholm, hvilket er meget ubehageligt for En, der nok kunde have Lyst til at besøge dette Sted, maaskee ad Aare.

Vore Nyheder kjender De vel af Aviserne, navnlig at General Meza er død; Kongen er idag hjemkommet fra sin jydske Reise. Mine private Nyheder ere ikke gode, forsaavidt Augusta angaaer; hun er faldet tilbage og hendes Tilstand maa vel nu kaldes haabløs. Den arme Gottlieb forfølges dog af Sorg; hans eneste Glæde i en lang Aarrække'ndash;Einars Forlovelse med Elna'ndash;kommer netop paa en Tid, da hans Sind ikke kan være aabent for Glæde; og der er noget veemodigt ved, at et af Augustas store Ønsker opfyldes først da det er for seent for hende til at skjønne derpaa.

Jeg maa bede Dem hilse min gamle Ven Gravenhorst. Som Bogliebhaber regner jeg ham desuden blandt mine Velgjørere (De indtager den første Plads blandt disse) da han engang forærede mig nogle svenske Holbergiana; han opfyldte dengang ikke mit Ønske at kjøbe dem for mig, og derfor kan jeg ikke oftere henvende mig til ham desangaaende. Men træffer De paa nogen Anden, der vilde virke derfor, saa vilde jeg være meget taknemmelig for at faae hvilkesomhelst svenske Bearbejdelser af dansk Aesthetik (især dog Holberg) . Af Dem har jeg kun Improvisatoren og Spelmannen.

Naar De kommer til Upsala, maa De ikke glemme at bringe en Hilsen fra os Alle til Mag. Floderus med Fornavn Mustapha. Maaskee han nu er noget meer end Magister.

Vi have stadig det mageløseste Veir og jeg ærgrer mig ikke lidet over at vi ere flyttede ind. Jeg mærker allerede Byluftens Indflydelse.

En nogenlunde vigtig politisk Nyhed kommer i dette Øieblik: Grundlovsforandringen er vedtaget i Rigsraadet. Dette er dog en Begyndelse paa Enden.–Men nu vil jeg gjøre en Ende paa dette Brevs Begyndelse, overladende Resten til Jette. Deres

22/9 65.

E. Collin.

Convoluten har jeg taget af indlagte Brev.

Som sædvanlig kjere Andersen, tager jeg fat hvor Edvard slipper'ndash;Af hans Brev kjender De jo nu baade Glæden og Sorgen i Familien, thi Einars Forlovelse med Elna er virkelig af os Alle blevet betragtet som noget rigtig Godt forsaavidt menneskelige Øine kunne see.–Einar har sendt Dem et Forlovelses Kort, men kun skrevet »Professor Andersen Stokholm« saa det vel er uvist om det har fundet Dem, han ville senere skrive'ndash;Gusta ligger bevidstløs, men Gudskeelov uden Lidelser, og denne Tilstand har nu varet flere Dage og vil vel ende med Døden, dog kan man jo ikke vide om hendes store Livskraft engang endnu skulle kunne seire....

–Her hos os er Alt ved det Gamle, Edvard gaar i Sparekassen,Jonas paa Museer, Louise paa Langelinie for at mindes Hellebæk og jeg til gamle syge eller sorgfulde Veninder, hvoraf jeg for Tiden har adskillige.

Scharling besøgte os igaar[ ;] han har gjort en deilig Reise i Norge og været oppe i Finmarken og seet Midnatssolen'ndash;Theodor er idag paa Jagt og saa har han det jo godt, han kommer jevnlig hjem med en eller anden morsom lille Theaterhistorie og besøgte igaar Hr. Paetz som nu har aabnet!

,0 sit photografiske Attelier i Bredgade.

–Nu synes jeg De kan have nok af mit Vissevas kjere Andersen og De har neppe noget imod at jeg hermed siger Dem Lev vel, gid De maa have det rigtig fornøieligt og komme glad og forynget hjem til Deres Venner og Veninde

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost