Dato: 18. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

495. Til E. Collin.

Stockholm den 18 September 1865.

Kjære Ven!

Ja, om jeg skriver til Dem eller Deres Kone kommer jo lige ud paa Eet, de læse det Skrevne Begge og jeg begynder nu med at skrive til Dem. Det blæste en heel Storm om Morgenen, da jeg op ad Formiddagen tog afsted, Søen var i Bevægelse, men i halvanden Time naaede jeg Malmø; der var saa kjedeligt at jeg gik iseng Klokken otte, men saa var jeg ogsaa oppe næste Morgen Klokken 5. Henriques skulde indtræffe efter halv to og da skulde vi sammen reise til Jønkjøpping, men Banetoget indtræffer der først Klok­ken 10 om Aftenen, og den hele smukke Landstrækning op mod Vettern fares derfor forbii Mulm og Mørke jeg hørte nu i Malmø at der gik et noget langsomt Tog fra 7 om Morge[nen] til 6 om Aftenen, med dette kunde jeg faae Egnen at see, men maatte kjøre 3 Timer længer end med Iiltoget, der næst svigtede jeg ogsaa Henriques; jeg overveiede Sagen og Skræk for den lange Formiddag i Malmø gjorte Udslaget; et Brev lagt af paa Banegaar­den underrettede Henriques om at jeg var afsted. Det gik ret hurtigt det hele Tog, men der vare alfor mange og lange Ophold og det var ganske Aften da jeg kom i Qvarteer i Jønkjøpping. Hotellet der er ganske storartet, som eet af de betydeligste i Schweitz, jeg fik et godt Værelse med den dei­ligste Udsigt over Søen men meget dyrt. (9 U Dansk) . Tæt ved mig fik jeg et Værelse til Henriques der vare meget glade ved [at] samles med mig; de gik Morgenen derpaa til Gøtheborg. Jeg blev til næste Eftermiddag og gik da til Falkjøping hvor der var et jævnt, ægte svensk Hotel, med Gran Qviste paa Gulvet, jeg fik det Værelse og den Seng533, hvori Kong Carl havde fornyelig sovet. I Aftes Klokken 6 naaede jeg med Iiltoget Stockholm; paa Veien og paa Stationerne traf jeg flere Svenske som kjendte mig efter mit Portræt, jeg traf ogsaa en Bekjendt fra mit første Besøg i Lund for nogle og 20 Aar siden, en Grev Lewenhaupt, hvis Søster er gift med vor danske Mi­nister Grev Plessen. Han har i Dag med sin Broder besøgt mig i Hotellet og indbudt mig til sig paa Hjemreisen, han boer ikke langt fra Jernbanen, men da han om ikke lang Tid skal reise, kommer jeg neppe saa betids. Jeg havde af vor gode Musikhandler Lose faaet Løfte om at der skulde i Rudbergs Hotel, være bestilt Værelse til mig; han sagde mig ved Afreisen at han havde skrevet til Hr Normann der er gift med Neruda; men da jeg kom her var intet Værelse bestilt og der fandtes intet. En »Grosshandler« jeg havde reist med havde derimod faaet eet og tilbød mig for Natten at dele det med sig'ndash;Manden var dannet og velvillig, jeg tog derimod, men var ærgerlig at der ikke var sørget bedre for mig. Hr. Normann hører nok ikke til de meget practiske534, eller ogsaa har han ikke faaet Brevet.

Senere paa Aftenen.

Nu kommer jeg fra Operaen, jeg har hørt Den sorte Domino. Theater Intendanten Baron Steding har tilbudt mig sin Loge hver Aften jeg er her; han er Theater Intendant, jeg kan dernæst ogsaa tage Plads i Amphie­teatret, der var jeg nu iaften, den Plads koster i danske Penge 2 Rdlr. Jeg har ogsaa fri Adgang i det mindre Theater; men de fleste Bekjendte ere endnu paa Landet, saaledes Kammerherre Beskov og Frøken Bremer. I Dag havde jeg Besøg af Kammerherre Sick der forestiller vor Gesandt i Plessens Fraværelse. Imorgen spise rjeg hos hans Svoger Dr Gravenhorst. Etatsraad Tang med Datter have lagt Kort til mig, men jeg har ikke seet dem, de reise hjem imorgen. Hils Deres Kone, Jonas, Louise, hele Fami­lien. Breve til mig sendes til den danske Legation. Lev vel, her er meget dyrt. Deres

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Jeg har nu talt med Normann[ ;] han har først faaet Loses Brev Søndag Aften og er altsaa undskyldt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost