Dato: 16. august 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Søllerød ved Holte Station den 16 August 1865.

Deres Naade

være inderlig og hjertelig takket for det kjære, velkomne Brev De forundte mig; jeg er meget glad ved Indbydelsen og om Gud vil, tillader jeg mig ogsaa at komme til Holsteinborg og blive der et Par Dage før jeg flyver ud i den vide Verden.

Denne Flyven var bestemt til den iste September, og staaer endnu ansat til denne Tid, i det jeg over Paris vilde til Lissabon saa at jeg kunde der tilbringe October som nok er den bedste Tid i Portugal. Jeg har i Kjøbenhavn sagt min[e] Værelser op96, ganske indrettet mig til Reisen, Veien maa lægges gjennem Spanien, da jeg ikke godt taaler Søen, men nu komme Efterretninger om at Coleraen griber meget om sig i det spanske Land, at den er der i de fleste Havne, jeg maa vente at høre samme Efterretning fra Lissabon, og det vil da være en stor Taabelighed af mig at reise der hen. Imidlertid har jeg tænkt ikke ganske at opgive Reisen, i et Par Uger kan Meget forandre sig; jeg vil derfor blive ved min første Bestemmelse og da den iste eller 2den September tage fra Kjøbenhavn til Paris og der i en Maaneds tid see Tingene an, om jeg kan gaae syd paa eller igjen maa vende tilbage til Kjøbenhavn og her tilbringe Vinteren. Jeg har derfor en Deel at ordne og kan ikke nøiagtig sige Dagen til Afreise, men den maa blive den første eller anden December97 jeg vil tillade mig nærmere at skrive til Deres Naade herom og da var det deiligt om jeg i Sorø, som De er saa venlig og god at tilbyde mig, fandt en Vogn der førte mig til Holsteinborg, hvor kjære velsignede Mennesker saa venligt vilde see mig; en tre Dage, f Ex, kunde jeg da være sammen med Deres Naade, Hr Greven og Deres Søstre, det vil være en deilig Begyndelse paa Reise-Udflugten, der maaskee kun bliver en Fart til Paris, dersom Sundheds Forhold i Spanien og Portugal forbyde mig at flyve længer. Jeg er i disse Dage i Besøg hos Fru Kammerherreinde Neergaard i Søllerød og bliver her til Mandag-Morgen98. Jeg glæder mig saa meget til at skulle see og samles igjen med begge Deres Naades Søstre; de smaa Venner, (paa Ulrik Adolph nær, der er i Skole99) træffer jeg jo ogsaa; vil Deres Naade bringe dem min hjertelige Hilsen.

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus