Dato: 14. august 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

494. Til E. Collin.

Søllerød, Holte-Station. Den 14 August 1865.

Kjære Ven!

De har vel i Hellebek modtaget Brev fra mig at jeg med Banetoget, Torsdag-Morgen kommer til Helsingør og da haaber at træffe den Vogn De lovede at skaffe mig til Tour og Retour for Hellebek, heri er ingen Forandring skeet, jeg kommer, er det som sagt, ikke et voldsomt Regnskyl for hele Dagen.

Hvorfor jeg i Dag skriver, er naturligviis igen en Tjeneste jeg har at bede om og før Afreisen sydpaa maa jeg komme med endnu et Par, som jeg nok allerede udtalte i vor korte Samtale i Sparekassen. O Neil maa jeg underrette om Bestemmelsen jeg har taget, og at ikke tidligere Brev herom, er sendt ham, ligger i, at jeg i disse sidste otte Dage ideligt søgte af Avisen at erfare om Colera virkelig var i Spanien og om den viiste sig i Lissabon, i dette Tilfælde reiser jeg naturligviis ikke der hen. Har De Tid da løb Brevet, jeg har skrevet til ham, igjennem, og viis mig da den Tjeneste at skrive, ligesom sidst, hans Adresse uden paa og lad det snarest komme frankeret paa Posthuset. Alle Brevene til ham, som De har skrevet fransk Udskrift paa, ere sikkre komne i hans Hænder og dette Brev er mig især magtpaaliggende kommer det; derfor tør jeg ikke skrive Adressen selv og endnu mindre lade Brevet afgaae til Lissabon, fra en Station som Holte. Det er mig om at gjøre at det snarest kommer afsted, for om mueligt allerede her i Danmark at modtage et Brev igjen og derfor er det ikke raadeligt at udsætte det een eneste Dag med Afsendelsen. Jeg kommer neppe til Byen før førstkommende Mandag og det er i Dag otte Dage. Da vil jeg faae meget travlt med Fløtning og Reise-Arangement, selv om det bliver min Skjæbne at hele Reisen begrændses til en Pariser-Reise paa en 6 a 8 Uger; men jeg føler paa mig, det gaaer videre og at altsaa Coleraen dreier af. Adressen veed De jo, vor danske Consul Georg O'Neil i Lissabon. franco.

I mit Brev til Dem forleden, skrev jeg om Æreporten for mig her i Fru Neergaards Have, om Aftenen blev den illumineret, mit Navn stod »udi Roser«, der blev i Stuen sjunget en Sang til mig, som Rossing havde skrevet. En Deel Folk vare komne ind i Haven og der fik jeg da et mange Gange rungende Hurra! Den største Deel af Dagen anvender jeg til at reenskrive de nye Eventyr for at Reitzels Møller kan læse en tydelig Afskrift, da jeg jo ikke kommer til at læse Correctur uden at Himlen vil at jeg kommer tilbage før Julen. Hils Deres Kone, Louise, Jonas, Theodor og hele Vennekredsen fra

Deres H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost