Dato: 4. august 1864
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund den 4 August 1864.

Kjære Ven!

Igaar kom jeg tilsøes herud, det var haardt Veir, nu er jeg paa det Tørre. Din Søster skriver Dig til, hun lader mig lægge disse faae Ord i Brevet; det tidligere, større, jeg sendte Dig "med Feldtpost" frygter jeg er endnu ikke kommet til Dig. Det laae to Dage i Kjøbenhavn for at faae en sikker Udskrift, men da hverken din Fader eller Moder kom til Byen, satte jeg: "per Feldpost" og nu kommer det nok Uger efter. Jeg er nedtrykt og forstemt, som Du nok ogsaa er, det er en bitterlig Tid for vort Land og os Alle. Maaskee Du dog endnu kan opleve et lysere Omslag i Tingene, jeg ikke! - /

En otte Dage bliver jeg her paa Christinelund, tager saa til Basnæs og er rimeligviis om tre Uger i Kjøbenhavn. Reisen op til Norge har jeg for iaar aldeles opgivet, mit Sind er ikke til at tumle mig der mellem Fremmede. Siig mig lidt om den lille Gold som er ved samme Korps som Du. Carl Price er nu ogsaa blevet Soldat, jeg saae ham forleden i Lærreds Buxer og Trøie, de klædte ham ikke, han saae meget daarlig ud. Den unge Løvenørn tog sig derimod godt ud i samme Klædnings Stykker. Jeg haaber snart at høre at Du igjen er vel, gid jeg ligesaasnart høre at vi igjen have Dig tilbage, og det skal glæde mig om vi begge gjensidig, gjennem Livets Prøvelser og Skuffelser, komme hinanden nær i Venskab og Forstaaen. Din

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 77-78)