Dato: 22. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

[foto klæbet på brevet: BO69]

Glorup ved Nyborg den 22 Juli 1865

Kjære Jonna!

I Dag, i den tidlige Morgen, stod jeg just og eftertænkte hvorledes jeg bedst skulde ordne det med Besøget paa Christinelund, hvor hen jeg længes efter at komme. Det er blevet mig saa temmeligt klart, at reiser jeg i September til Portugal vil der blive saa mange Ting at ordne at jeg neppe slipper fra Kjøbenhavn igjen naar jeg i August kommer der, jeg maatte altsaa dog helst see paa Hjemreisen at naae Christinelund og mine Kjære der, var kun ikke en Indbydelse til Nysøe at forudsee. Som jeg saaledes sidder og overtænker kommer Tjeneren med Breve og til min store Glæde er der eet fra Dig. Efter den 23 er der et ledigt Værelse til mig i Eders Hjem. Brevet var, som altid saa velsignet og godt, det tydede ogsaa paa en Lempelse med Nysø og jeg har derfor saa temmeligt besluttet, at jeg, maaskee sidst i næste Uge kommer, over Sorø, hvor jeg en Dag eller to bliver hos Fru Ingemann og er saa efter min Beregning ved Middags Spisetid paa Christinelund, men derom skal jeg strax ved min Ankomst til Sorø sende Brev saa at dette, rimeligviis, tidliger end jeg selv, kan være hos Eder.

Det va rmig noget veemodigt at sige Levvel til Frijsenborg, skilles fra de fortræffelige Mennesker og tilige vide at om jeg oftere kom her igjen, saa jeg ikke mere den gamle Bygning, jeg havde følt mig saavel i. /

Hele Familien reiser om nogle Dage til Syd-Frankerige, for der at benytte Søbade i Atlanterhavet, de vende hjem sidst i September; skulde jeg reise til Portugal da møder jeg dem maaskee i Bordeaux.

I Søndags, den 16de, forlod jeg Frijsenborg og blev Natten over i Hotellet i Korsør, det var en qvælende Varme, jeg sad som kogt. Dagen derpaa gik jeg over Beltet til Nyborg og var her paa Glorup til Middags Spisning. Otte Dage, omtrent er det Hele jeg blive rher og har da tilbragt den meeste Tid paa mit Værelse, det er for varmt at gaae ud, og mit Ben har desuden bedst af at være i Ro. Lægen seer endnu hver Dag til det. Jeg har et meget sundt Legeme siger han, og at jeg nu er saa godt som helbredt, imidlertid maa jeg endnu beholde Bandage paa. Hvad Du skriver mig om Gusta, inderlig bedrøver mig, det er den første aabne Udtalelse om hende, og jeg hører desværre heraf, hvad jeg selv har forstaaet af de Andres omgaaende Ord; jeg er endogsaa blevet paalagt ikke at omtale, hvad der egentlig slet ikke er udtalt og paa Grund deraf har jeg paa Cancelieraad Ditzel og hans Families Spørgsmaal ogsaa om Gusta, svaret at saavidt jeg vidste, var Alt godt. Stakkels Gottlieb! meget smerteligt maa det være ogsaa for Børnene. Tager Sygdommen til var det dog vist rigtigst at hun idet mindste en Tid, kom til Vordingborg, og for Himlens Skyld nævn ikke denne min udtalte Tanke. Guldsmed Michelsens Kone er nok endnu der ude, men bedre. / Din Moder fik jeg dog Brev fra og blev, naturligviis meget glad der ved. Det er deiligt at hun nu kommer til Christinelund og jeg vil være meget fornøiet om vi samles der. Jeg bringer med fire nye Eventyr, dog er det ene: Veirmøllen fra en tidligere Tid, men ikke endnu trykt. Dernæst: "I Børnestuen", "Guldskat" og "Løgtemændene ere i Byen sagde Mosekonen", de ville i Forening med det tidligere i Folkecalenderen aftrykte Eventyr: Sølvskillingen kunne blive et net lile Hefte.

Nu staaer det nok bedre med Sæden, saa din Gemal har Grund til godt Humeur; hils ham hjerteligt ligesa alle Børnene, Frøken Anker, din Moder og Frøken Bournonville. - Kommer jeg sidst i Ugen til Christinelund, er jeg rigtignok bange for at jeg strax maa træde op med en Bøn, nemlig at faae nogle Stykker Tøi vasket, men saavidt jeg husker er der jo en Madam i Præstø der tager sig af det, men jeg maa dog strax plage med at faae Bud derud med samme.

Paa Overfarten fra Korsør til Nyborg traf jeg sammen med Enken Fru Dalgas, hun kom lige fra Nysø og vilde til sin Datter i Odense; hun ogsaa talte saa smukt om Baron Christians unge Frue, saa at det ret glædede mig! jeg har vel aldrig seet hende, men derfor kan Du vist gjerne bringe hende en Hilsen fra mig, naar du hilser Elise og den øvrige Familie.

Med inderlig Hengivenhed.

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Deres Naade Fru Baronesse Jonna Stampe født Drevsen

paa Christinelund

(fra H. C. Andersen)

Præstø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 157-60)