Dato: 14. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

[Foto BO 79] Frijsenborg den 14 Juli 1865

Kjære Jonna!

Ja, jeg er paa Frijsenborg endnu. Billedet viser Dame-Kredsen om mig, du vil kjende Grevinden, maaskee ogsaa Mathilde Bournonville [damen længst t.v.], der er Lærerinde for Ritmester Haffners Børn og var her da Brev-Billedet blev taget. - Dit Brev til mig kom over Glorup her til Frijsenborg, jeg tog virkelig her fra for en fjorten Dage siden,men det skulde nu hænde sig saa, at jeg igjen om tilbage. Dagen før min Afreise, jeg vilde nordpaa, besøge Pastor Kahr, der er gift med Kammerherreinde Neergaards ældste Datter og boende Hem ved Mariager, kom et Brev fra Engeland, fra den unge Hernhut Jakopsen, der i Tydskland, hvor han er født af jydske Forældre, men ikke kunde dansk selv lærte sig vort Sprog og er en saa glødende dansk, jeg har ganske sikkert / fortalt om ham. Hr. Jakopsen er blevet Geistlig i Amerika, reiser der hen, men før han forlader Europa vil han see sine Forældre i Christiansfeld, han meente at indtræffe der den 4de eller 6 Juli, eet af hans største Ønsker var at møde mig et Sted og være en Dag eller to sammen med mig. Grevinden, som jeg havde viist hans Brev, kom tillige med Greven og foreslog mig at indbyde den unge Mand at træffe sammen med mig her paa Frijsenborg. Det var jo et overordentligt venligt Tilbud, jeg skrev strax til Jacobsen og min Reiseplan blev saledes forandret til at jeg fra Hem vendte tilbage her til for at finde Brev fra den unge Mand eller træffe ham selv. Dette forandrede hele min Reiseplan, jeg maatte mælde dette til Grev Moltke-Hvitfeldt og saaledes erholdt jeg fra ham dit kjærkomne Brev. Over Randers reiste jeg til Hem der ligger mellem mørke Lyngbakker; de nye Stuer i Præstegaarden ere smagfulde og elegante, og jeg levede her ligesaa rigt som paa det grevelige Frijsenborg, men det bedste var Hjerteligheden. Jeg traf her i Besøg de to Komtesser Trampe; de havde med Fru Kahr reist / en Æreport for mig inde i Gaarden, med vaiende Danebrogs Flag. Fire Dage blev jeg her og reiste saa over Mariager og Hobro til Randers, men jeg havde paadraget mig en svær Forkjølelse, og havde dernæst det Uheld, Dagen før min Afreise at jeg oppe paa Hem Kirkegaard, stødte mit Skinnebeen mod en Grav-Pæl. Ganske febril kom jeg til Randers og laae her, havde det daarligt, i to Nætter og Dage, da tog jeg mig sammen og foer paa Jernbane til en af Stationerne hvor da Grevens Vogn hentede mig. Mit Brev til Jakopsen kom uaabnet tilbage med Tydsk Paaskrift at han ikke var at finde. Nu kunde jeg have reist til Glorup, men jeg maatte forholde mig rolig. Lægen Kancellieraad Ditzel kommer daglig og seer til mit Been, det er stødt paa det værste Sted, jeg bader det ideligt med Blyvand, og i Dag er det saa fortræffeligt at jeg paa Søndag den 16 reise over Korsøer til Glorup, opgive dette Besøg kan jeg ikke, nu især da jeg to Gange har mældt mig og jeg desuden ikke heller kom forrige Sommer. Hjemfarten gaaer over / Sorø hvor jeg hos Fru Ingemann bliver et Døgn, derfra, over Ringsted, har jeg nærmest til Christinelund, men jeg har ikke nogen Lyst til at gaae med Diligensen, om Natten og gjør jeg ikke det, da maa jeg tage Extrapost 9 Miil, jeg har gjort det engang tidligere og finder altsaa at den rimeligste Vei er fra Kjøbenhavn, jeg længes efter at see dig, din Mand, alle Børnene, føle mig hyggelig hos Eder, leve stille og velsignet, men der kommer, en Forskrækkelse, jeg maa jo over til Nysøe! Det er smukt og venligt at Baronens gjentagne Gange have indbudt mig. Baron Christian var fornoget over et Aar siden, hjemme i Kjøbenhavn og bad mig, jeg lovede det, ved mit Besøg hos Eder, ifjor, snoede jeg mig fra Nysø-Indbydelsen, det kan jeg ikke iaar, ja jeg er endog nødt til at mælde mig, et Andet er det da om jeg der da ere saa mange Fremmede at de ikke kunne tage modmig. Det vil være en aabenbar Uhøflighed ikke at tage derimod og det generer mig høilig, derfor, det er den aabne Udtalelse, har jeg i mit forrige Brev slet ikke talt om, naar jeg tillader mig at komme til Christinelund. Endnu kan jeg heller ikke tage Bestemmelse og hverken Du eller / din Mand ville misforstaae mig men maaskee kunne lade min Bestemmelse Jeg er endnu i stor Uvished med Portugals Reisen, thi tilsøes gaaer jeg ikke paa en Tid hvor Blæsten raader og over Land er det en meget stor besværlig lang Diligents Tour, det er nu at faae at vide om hvor snart en større Strækning af Jernbane mellem Madrid og Badazjos aabnes, skeer det tidligt næste Aar, da reiser jeg i Februar. Skulde Reise opgives, da var det min Plan, men den bliver mellem os, at jeg indbyder Einar, til at gjøre en lille Svip-Fart paa 6 Uger med mig til Paris, det blev da sidst i August, men dette svæver endnu mere end Spanien-Reisen i det uvisse, derfor tal ikke derom.

Her er saa godt og velsignet paa Frijsenborg, jeg føler mig nu ganske hjemme og har ikke færre end tre nye Eventyr, saa at en lille Samling vist vil udkomme til Nytaar og som da strax skal flyve til Christinelund. Jeg bliver her til Søndag og er da, som sagt, - / [øverst tv. på siden: BO 54] otte Dages Tid paa Glorup. Biledet paa denne Side viser mig paa Trappen til Grevens Værelse [overstr: Indgangen her paa Gaarden]. Hils kjærligt din Mand og Børnene! Hils Frøken Ancker og ligesaa Frøken Bournonville; hendes Søster Mathilde var særdeles elskværdig, behagelig at være sammen med, begavet og beskeden. Her er paa Søndag stor Bazar paa Hinnerup Stationen, til Indtægt for de Brandlidte; her er taget over 50 Photographie-Portrætter af mig [Bo63], jeg har paa hvert af disse skrevet eet eller andet lille Vers af mine Digte og de skulle nu hver sælges for 4 # Stykket for at forøge Indtægten [se eksempel: Brev]. Fra din Moder har jeg faaet Brev, hun leed desværre af Tandpine; hun raader mig til at følge Bjørnsen op til Norge og skriver at der er "rare Mennesker", ja det er jo Hovedsagen, - men jeg flyver heller sydpaa, ogsaa der ere "rare Mennesker". Stakkels Augusta Collin, skriv mig lidt til om hende, de Andre ere saa lidt meddelelige.

Hjerteligst

H. C. Andersen

[på s. 5: [[Stempel: H. C: Andersens Hus i Odense Afd VI 62 q]

[håndskrift:] Tilbagegivet. [Protokol:] Januar 1915 afstået til Fru R. Stampe der ejede Resten af Brevet]]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan, 151-154, 156, 155)