Dato: 12. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

[påklæbet: udsnit af BO 66]

Frijsenborg den 12 Juli 1865.

Kjære Fru Henriques!

Ja, jeg er endnu paa Frijsenborg! Det er et langt Ophold vil De sige, men her er saa smukt, stort og rigt, dertil de hjerteligste Mennesker, hos hvem jeg ret føler mig velkommen. Her. har jeg modtaget Deres Mands og Deres kjære Breve, her har jeg dertil været flittig og skrevet hele tre nye Eventyr eller Historier. Fredag den 30 Juni begyndte jeg en lille Udflugt, besøgte Præsten Kahrs i Hem, oppe ved Mariager; han er gift med en Datter af Fru Kammerherreinde Neergaard, de bo i en Hede-Egn, men Præstegaardens Stuer ere nydelige, ja elegante, og i de fire Dage jeg var der, sprudlede Champagnen, som vare vi i Frankerige. Jeg maa ellers bemærke, det er en Viin jeg ikke bryder mig om. Fra Hem vilde jeg reise over Aarhuus til Nyborg for at besøge Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup, men netop idet jeg forlod Frijsenborg modtog jeg fra en ung Hernhut i Engeland en Skrivelse at han forlod Europa, gik, for altid, til Amerika, men besøgte først sine Forældre i Christiansfeld, hvor han indtraf den 4 eller 6 Juli; hans særdeles Ønske var at træffe sammen med mig. Greven var da saa venlig at lade mig indbyde ham her til Frijsenborg, jeg skulde træffe ham her og hele min tidligere Reiseplan blev derved forandret. I Hem paadrog jeg mig en stærk Forkjølelse og havde det Uheld der, Dagen før min Afreise, at jeg paa Kirkegaarden løb mig en Pæl - ikke i Kjødet, - men i Skinnebenet. Hverken dette eller Forkjølelsen brød jeg mig om, men da jeg Dagen derpaa lagde Veien over Mariager og Hobro, hvor jeg blev Natten over hos Justitsraad Christensen, forrige Directeur ved det kongelige Theater, følte jeg mig ganske ilde; imidlertid reiste jeg til Randers, men var her saa febril og uagtet jeg blev her to Dage, blev det ikke stort bedre. I Løverdags kom jeg atter til Frijsenborg; min Hernhutter-Ven, har ikke ladet høre fra sig, jeg skulde jo da kunde reise, men nei, jeg har maattet forholde mig stille, og hver Dag har Lægen, Hr Cancellieraad Ditzel, seet til mit saarede Been, der var slemt stødt, men nu er saa vel helet at jeg paa Søndag-Morgen kan reise til Glorup; imidlertid har jeg følt nogen Feber og jeg hoster en Deel. Af de mange Photographier her er taget paa Frijsenborg, sender jeg Dem tre. - Lad mig nu see at De snarest glæder mig med Brev og sender dette til Glorup over Nyborg; lad mig vide lidt om Dem selv, Deres Mand og Børnene. Lad mig høre om Frøknerne Price, thi gjennem Scharff hører jeg Intet j han skriver ikke et Ord.& Hils ham! bring ogsaa hjertelig Hilsen til Professor Høedt, jeg kan vedlægge en lignende til ham fra Justitsraad Christensen i Hobro. Hils Hr Watt og Carstensen, Alle som jeg troer bevarer noget venligt Sind for mig. Jeg saae i Randers hos Consul Westermann en Broder til Hr Watt, det var et særdeles net og elskværdigt Menneske; han, med Flere, fulgte mig til Banevognen da jeg foer til Frijsenborg. Med Portugal-Reisen er det endnu svævende, enten flyver jeg afsted først i September eller først i Februar, maaskee at Vorherre vil at jeg slet ikke flyver.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Redacteur Bille med Frue og Børnene maa De endelig hilse ret hjerteligt fra mig.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 111-14)